Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

MAJĄTEK

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 15 LISTOPADA 2005 ROKU
 2006.06.30
I. Składniki mienia komunalnego:
1. Grunty, w tym współwłasność z innymi gminami podhalańskimi w gruncie zakupionym przez Podhalański Związek Gmin w Nowym Targu 
2. Budynki :
· budynek administracyjny
· budynek przedszkola
· budynki szkolne 
· budynki mieszkalne
· remizy strażackie
· budynki magazynowe w Baligówce
· budynki dworcowe w Czarnym Dunajcu i Podczerwonem
· budynek po byłej aptece - przy ulicy Piłsudskiego
· budynek w Piekielniku /ośrodek zdrowia/ 
· budynki ośrodków zdrowia
· budynek tzw. Dworek w Czarnym Dunajcu 
· Gmina jest właścicielem 49/100 części nieruchomości przy ulicy Kmietowicza w Czarnym Dunajcu, współwłasność z Parafią w Czarnym Dunajcu. 
3. Budowle :
· wodociąg w Czarnym Dunajcu
· zabudowania cempingu
· basen w Czarnym Dunajcu
· oświetlenie uliczne 
· boiska sportowe (ze względu na brak ich wartości nie wprowadzone do ewidencji księgowej. Inwentaryzacja dokonana zostanie w 2006 roku)
4. Środki transportu:
· Autobus , gimbus i samochód bus w Gminnym Zespole Oświatowym,
5. Maszyny i urządzenia:
· komputery i drukarki
· kopiarki
· faks
· centralka telefoniczna
· autoklawy zakupione do Ośrodków Zdrowia w Czarnym Dunajcu, Chochołowie, Ratułowie i Odrowążu
· unit dentystyczny zakupiony do ośrodka zdrowia w Ratułowie
· wykaszarka i pilarka do lasu
· zgrzewarka zakupiona do ośrodka zdrowia w Piekielniku
6. Wyposażenie :
· Meble biurowe i szkolne
· Maszyny biurowe 
· Księgozbiór 
7. Wartości niematerialne i prawne - oprogramowanie komputerów
8. Inwestycje rozpoczęte , w tym obiekty nowobudowane jak; szkoła w Czarnym Dunajcu i Czerwiennem, budynek ośrodka zdrowia w Chochołowie oraz modernizacje i rozbudowy tj. budynki szkolne Ratułów, Piekielnik, Podszkle 
9. Środki pieniężne na kontach bankowych

II. Udziały w spółkach
Gmina posiada udział w spółce Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Nowym Targu.
Udział ten wynosi - 33.941 udziałów o łącznej wartości 16.974.000 złotych

III. Zmiany w okresie od 1 listopada 2004 r. do 31 października 2005 roku :
1.W w/w okresie dokonano następujących zmian w środkach trwałych:
· Przejęcie z inwestycji Szkoły Podstawowej w Pieniążkowicach
· Przekazanie zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Czarnym Dunajcu Nr XV/145/2004, w sprawie wniesienia aportów do spółki Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. majątku tj. oczyszczalnia ścieków i rurociągi kanalizacyjne
· Przeniesienie wartości wodociągu w Czarnym Dunajcu z ewidencji likwidowanego Gminnego Zakładu Komunalnego do ewidencji Urzędu Gminy 
· Zaewidencjonowanie wartości oświetlenia ulicznego po jego modernizacji - część oświetlenia stanowiąca własność gminy 
· Sprzedaż mieszkania i działki w Czarnym Dunajcu
· Przejęcie dworku w Czarnym Dunajcu o wartości 225.100 złotych + wartość działki 28.630 złotych 
· Zakup komputerów i drukarek

IV. Stan prawny:
W większości mienie komunalne zostało nabyte z mocy ustawy tj. w wyniku komunalizacji mienia tj. 2.279 ha, w tym przekazane decyzją Wojewody Nowosądeckiego 1.518 ha.
Nieodpłatnie gmina otrzymała :
- Tereny i budynki po PKP w Czarnym Dunajcu , Podczerwonem , Koniówce i w Chochołowie - razem 36 ha oraz budynki w Czarnym Dunajcu i w Podczrwonem ,
- Budynki i parcele Ośrodków Zdrowia w Chochołowie ,Czarnym Dunajcu i Odrowążu.
-Plac pod budynkiem Ośrodka Zdrowia w Ratułowie nie jest uregulowany dlatego nie został przez Wojewodę Małopolskiego przekazany.
- Otrzymano nieodpłatnie 36 ha gruntów.
- Nabyte na podstawie umów cywilno-prawnych 5 ha

W dalszym ciągu nie jest uregulowany stan prawny większości budynków szkolnych, ze względu na koszt przeprowadzenia tej regulacji. 

V. Sposób zagospodarowania:
1. Grunty rolne:
Około 437 ha gruntów ornych, łąk i pastwisk pozostaje w bezumownym użytkowaniu rolników indywidualnych i jest wykazana w ewidencji gruntów jako przedmiot ich samoistnego posiadania.
Pozostała część podmokłych terenów nie jest użytkowana.

2. Lasy:
Las „Baligówka" w Czarnym Dunajcu pozostaje w bezpośredniej administracji Sołectwa Czarny Dunajec. Pod nadzorem Leśniczego z Nadleśnictwa Nowy Targ prowadzona jest planowa gospodarka leśna. 

3. Budynki:
Dzierżawione są budynki magazynowe w Baligówce , budynek po starym ośrodku zdrowia w Czarnym Dunajcu , część budynku w którym mieści się Ośrodek Zdrowia w Piekielniku, część budynku ośrodka zdrowia w Czarnym Dunajcu. 

4. Pozostałe grunty:
Dzierżawione są również grunty na działalność gospodarczą w Czarnym Dunajcu oraz w Chochołowie.

VI. Dochody z mienia - plan na 2006 rok:
Dzierżawy terenów i budynków w Czarnym Dunajcu - dawne mienie gminne, plan roczny 114.500 złotych
opłata za dzierżawę wieczystą w Czarnym Dunajcu 15.500 złotych
dzierżawy terenów i budynków w Chochołowie - dawne mienie gminne, plan roczny 25.000 złotych
dzierżawa w Rynku w Czarnym Dunajcu, plan roczne 47.200 złotych
dzierżawa budynku Ośrodka Zdrowia w Piekielniku 37.000 złotych
dzierżawa części budynku przy ul.Piłsudskiego 17.600 złotych
wynajem mieszkań w budynkach komunalnych 26.000 złotych
wynajem mieszkań w budynkach szkolnych 122.140 złotych
dzierżawa budynku ośrodka zdrowia w Czarnym Dunajcu 20.400 złotych
pozostałe dzierżawy 24.000 złotych
sprzedaż drewna z lasu gminnego w Czarnym Dunajcu 300.000 złotych
wynajem autobusów i busa 41.900 złotych
sprzedaż działki w Czarnym Dunajcu 83.000 złotych


Razem dochody z mienia 874.240 złotych

VII. Wykaz mienia - obrotowego
· Środki pieniężne 1.459.565 złotych
· Księgozbiór 489.476 złotych, w tym księgozbiór w instytucji kultury - biblioteki 263.585 złotych.


I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego na 15 listopada 2005

Grunty:
- grunty orne: 852 ha
- lasy : 453 ha
- potoki, rowy: 146 ha
- tereny bud : 21 ha
- drogi : 386 ha
- inne : 462 ha /bilans 0 ha/
Razem: 2320 ha

Stan prawny:
- ogółem obszar mienia gminnego - 2320 ha;
- nabytego z mocy ustawy - 2279 ha;
- w tym przekazanego dec . wojewody - 1518 ha;
z tego założono Kw dla - 908 ha;
- przekazanego na własność nieodpłatnie - 36 ha;
- nabytego na podst. umów cywilno-prawnych - 5 ha.
htmlZałącznik Nr 1
Dodano: 2011-02-16 11:22:38Pobrano: 1183 // 0.02 MB
htmlZałącznik Nr 2
Dodano: 2011-02-16 11:22:52Pobrano: 1143 // 0.05 MB
htmlZałącznik Nr 3
Dodano: 2011-02-16 11:23:21Pobrano: 1221 // 0.08 MB