Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

WYKONANIE BUDŻETU

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY CZARNY DUNAJEC ZA 2005 ROK
 2006.06.25
w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE

PLAN PO ZMIANACH

   WYKONANIE

 

A. DOCHODY

                      35 520 531

                     35 644 389

B. WYDATKI (B1 + B2)

                      36 069 967

                     35 197 940

B1. Wydatki bieżące

                      27 871 355

                     27 506 000

B2. Wydatki majątkowe

                        8 198 612

                       7 691 940

3. NADWYŻKA /DEFICYT

                         - 549 436

                       + 446 449


PLANOWANY DEFICYT ROCZNY  549 436 złotych
WYNIK ZA ROK 2005  -  NADWYŻKA 446 449 złotych

    
PRZYCHODY

                        1 792 612

                       1 292 612

I.  Kredyty 

                        1 700 000

                       1 200 000

II. Wolne środki

                             92 612

                            92 612

ROZCHODY

                        1 243 176

                        1 243 176

1. Spłaty kredytów i pożyczek

                        1 183 176

                        1 183 176

2. Udzielone pożyczki

                             60 000

                             60 000

 

ZADŁUŻENIE GMINY

 

                        3 323 266

              w tym: pożyczki i kredyty 

 

                        3 323 211

              zobowiązania wymagalne

 

                                    55

 

DOTACJE OTRZYMANE  OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

 

                          351 445

 

                          351 900

Samorząd Województwa Małopolskiego
(gmina była inwestorem - wykonania chodnika przy drodze wojewódzkiej)

 

                          327 360

 

                          327 360

Gminy (Miast Nowy Targ, Gminy- Nowy Targ,Czorsztyn,Szaflary) wspólny projekt ścieżka rowerowa- koncepcja

 

                            24 085

 

                            24 540

 

DOTACJE UDZIELONE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

 

                         686 400

 

                          681 916

 
Gminy (Miasta Nowy Targ i Zakopane)

Przedszkola  

 

                            15 000

 

                            12 157

Powiat nowotarski - (drogi powiatowe)

                          495 000

                          493 407

Samorząd Województwa Małopolskiego

(w tym kwota 107.752 złote wydatkowana bezpośrednio w gminie na zad.chodnik przy drodze wojewódzkiej) 

                          176 400  

                          176 352

 

WYKAZ UDZIELONYCH  PORĘCZEŃ I GWARANCJI

 

                          -

 

                         -

GMINA NIE UDZIELIŁA PORĘCZEŃ I GWARANCJI