Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Statut

 

UCHWAŁA NR XVI/161/2016

RADY GMINY CZARNY DUNAJEC

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Czarnym Dunajcu

 

         Na podstawie art. 18 ust. 1, art.40 ust.2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2016, poz. 446,z późń. zm.), art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015, poz. 163 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 20 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn.zm.) i ustawy z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późn. zm.)

RADA GMINY CZARNY DUNAJEC uchwala co następuje:

§ 1 

Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu, działającego jako jednostka organizacyjna Gminy, stanowiący załącznik do istniejącej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarny Dunajec i Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXXVI/365/2010 Rady Gminy w Czarnym Dunajcu z dnia 28 maja 2010r. w sprawie: uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 

 

                                                                                  Załącznik do uchwały Nr XVI/161/2016  

                                                                                          Rady Gminy Czarny Dunajec

                                                                                              z dnia 30 czerwca 2016r.

 

 

STATUT

GMINNEGO  OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W CZARNYM DUNAJCU

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu zwany dalej Ośrodkiem ( w skrócie GOPS), działa w oparciu o przepisy:

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2016r., poz.446 z późń. zm.);
 2. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r., poz. 163 z późn. zm.);
 3. ustawa z dnia 5 sierpnia 2015r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. poz. 1310);
 4. ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( tj. Dz. U. z 2015r., poz. 114 z późn. zm.);
 5. ustawy z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 169 z późn. zm.);
 6. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.);
 7. ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2013r., poz. 966 z późń. zm.);
 8. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.581 z pózn. zm.);
 9. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 z pózn.zm.) oraz przepisów wykonawczych do ustawy;
 10. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz.575 z pózn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do ustawy;
 11. ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów ( Dz. U. z 2016 r. poz. 162 z pózn. zm.);
 12. ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z pózn. zm.);
 13. ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195);
 14. ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r. poz. 785);
 15. ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.);
 16. uchwały Rady Gminy Nr 14/III/90 z dnia 14.VII.1990r. w sprawie powołania Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu;
 17. innych obowiązujących aktów prawnych;
 18. niniejszego statutu. 

§ 2

 1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Czarny Dunajec, utworzoną celem realizacji    zadań własnych, zleconych i własnych obowiązkowych z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, świadczeń wychowawczych, Karty Dużej Rodziny, wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz stypendiów szkolnych.
 2. Ośrodek Pomocy Społecznej działa w formie jednostki budżetowej.
 3. Ośrodek zadania swoje wykonuje przy pomocy pracowników socjalnych oraz pracowników ds. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych.

§ 3 

Siedzibą Ośrodka jest budynek Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu z adresem:

34-470 Czarny Dunajec ul. Józefa Piłsudskiego 4.

§ 4

Bieżący nadzór nad działalnością GOPS sprawuje Wójt Gminy Czarny Dunajec.

 
ROZDZIAŁ II
Zakres działania

 

§ 5

Zakresem działania Ośrodka objęty jest teren Gminy Czarny Dunajec obejmujący wsie:  

1.      Chochołów,

2.      Koniówka,

3.      Podczerwone,

4.      Stare Bystre,

5.      Ciche,

6.      Czerwienne,

7.      Ratułów,

8.      Czarny Dunajec,

9.      Wróblówka,

10.  Pieniążkowice,

11.  Dział,

12.  Odrowąż,

13.  Piekielnik,

14.  Podszkle.

15.  Załuczne

ROZDZIAŁ III

Zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

§ 6 

1.      Pomoc społeczną i pomoc rodziną, a w szczególności jej cel i zadania, zakres podmiotowy, zasady udzielania świadczeń, organizację pomocy społecznej, określa ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2015r., poz. 163 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 5 sierpnia 2015r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r. poz. 1310);

§ 7 

Do zadań własnych Ośrodka o charakterze obowiązkowym należy:

1)      opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;

2)      sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;

3)      udzielanie schronienia, zapewnianie posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;

4)      przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;

5)      przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;

6)      przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;

7)      przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;

8)      przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

9)      opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale chorym członkiem rodziny;

10)  praca socjalna;

11)  organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania;

12)  dożywianie dzieci;

13)  sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;

14)  kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;

15)  sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej z zastosowaniem systemu informatycznego;

16)  przyznawanie i wypłacanie specjalnych zasiłków celowych;

17)  przyznawanie i udzielanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków oraz pomocy w naturze;

18)  podejmowanie innych zadań obowiązkowych z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy i obowiązujących przepisów prawnych.

19)  przygotowanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej;

20)  pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

21)  współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informowanie o wolnych miejscach pracy, upowszechnianie informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach. 

§ 8 

Ośrodek realizuje zadania własne gminy z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej:

1)      Opracowanie i realizacja 2-letnich gminnych programów wspierania rodziny.

2)      Tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny.

3)      Praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez:

·        Zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa

4)      Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej.

5)      Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187 ust. 3 ustawy.

6)      Prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy. 

§ 9 

Ośrodek realizuje zadania własne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

1)      Koordynacja w opracowaniu i realizacji gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

2)      Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.

3)      Zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego.

4)      Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia.

5)      Prowadzenie szkoleń dla pracowników instytucji stykających się z problemami dysfunkcji w rodzinie i patologii społecznej.

6)      Odbieranie dziecka z rodziny, którego życie lub zdrowie jest zagrożone i umieszczenie go u innej nie zamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, rodzinie zastępczej lub w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej. 

§ 10 

Ośrodek realizuje zadania własne z zakresu dodatków mieszkaniowych:

1)      Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych 

§ 11 

Ośrodek realizuje zadania własne w zakresie przyznawania i wypłacania stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów pozostających w trudnej sytuacji materialnej:

1)      Przyjmowanie wniosków oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

§ 12

Ośrodek realizuje zadania zlecone gminie przez organ administracji rządowej z

     zakresu pomocy społecznej, a w szczególności:

1)      opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

2)      organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

3)      przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na  pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;

4)      realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

§ 13 

Ośrodek realizuje zadania zlecone gminie z zakresu świadczeń rodzinnych poprzez przyznawanie i wypłatę:

1)      zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłków rodzinnych z tytułu:

·        urodzenia dziecka,

·        opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

·        samotnego wychowania dziecka,

·        wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej,

·        kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,

·        rozpoczęcia roku szkolnego,

·        podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem jego zamieszkania,

·        na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły,

·        podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły,

·        jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,

2)      świadczeń opiekuńczych:

·        zasiłek pielęgnacyjny,

·        świadczenie pielęgnacyjne,

·        zasiłek dla opiekuna

·        specjalny zasiłek opiekuńczy

3)      świadczeń rodzicielskich

4)      świadczeń wychowawczych

5)      opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz emerytalno - rentowe dla osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek opiekuńczy.

§ 14 

Ośrodek realizuje zadania zlecone gminie z zakresu postępowania dotyczącego pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w tym:

1)      przyjmowanie wniosków na fundusz alimentacyjny;

2)      opracowanie wniosku oraz wydanie stosownej decyzji – wypłata świadczenia;

3)      przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych i odebranie oświadczenia majątkowego;

4)      egzekucja świadczeń alimentacyjnych wobec dłużników;

5)      aktywizacja zawodowa dłużników;

6)      współpraca ze Starostą w zakresie kierowania dłużników do prac publicznych i wnioskowanie o zatrzymanie im prawa jazdy;

7)      ścisła współpraca z Urzędem Skarbowym i Urzędem Komornika.

§ 15 

Ośrodek realizuje zadania zlecone gminie z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej:

1)      Wykonywanie zadań wynikających z rządowych programów  z zakresu wspierania rodziny.

§ 16 

Ośrodek realizuje zadania zlecone z zakresu dodatków energetycznych:

1)      Przyznawanie i wypłacanie dodatków energetycznych.

§ 17 

Ośrodek realizuje zadania zlecone wynikające z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych:

1)      Przyjmowanie wniosków i wydawanie Kart Dużej Rodziny.

 

ROZDZIAŁ IV

Organizacja i tryb pracy Ośrodka Pomocy Społecznej

 

 

§ 18 

1. Strukturę organizacyjną Ośrodka tworzą:

 • Dyrektor
 • Główny księgowy
 • Pracownicy socjalni
 • Pracownicy ds. świadczeń rodzinnych i funduszu   alimentacyjnego
 • Pracownicy ds. świadczeń wychowawczych

2. Szczegółową organizację oraz tryb pracy Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora.

3. Ośrodkiem kieruje Dyrektor i odpowiada za całokształt jego działalności.

            Zakres działania Dyrektora:

a)      reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz,

b)      organizowanie pracy Ośrodka,

c)      opracowywanie rocznych planów finansowych Ośrodka,

d)      zapewnianie prawidłowego i racjonalnego wykonania planów finansowych,

e)      realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej,

f)        składanie Radzie Gminy corocznych sprawozdań z działalności Ośrodka oraz przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,

g)      współdziałanie z innymi podmiotami w celu realizacji zadań pomocy społecznej,

h)      zabezpieczenie mienia Ośrodka,

i)        prowadzenie polityki zatrudnienia zapewniającej efektywne wykonanie zadań Ośrodka.

 

4. Dyrektor wydaje decyzje administracyjne w sprawach dotyczących. świadczeń pomocy społecznej z zakresu zadań zleconych gminie oraz jej własnych zadań na podstawie upoważnienia udzielonego przez Wójta Gminy.

5. Do czynności przekraczających zakres określony pełnomocnictwem wymagane jest odrębne upoważnienie Wójta Gminy.

§ 19 

Dyrektora Ośrodka powołuje i odwołuje Wójt Gminy, który jest jego zwierzchnikiem służbowym.

 

ROZDZIAŁ V

Gospodarka finansowa Ośrodka

 

§ 20 

1. Ośrodek jest jednostką budżetową gminy i prowadzi gospodarkę finansową w ramach środków przydzielonych :

            - z budżetu gminy - na realizację zadań własnych,

            - od Wojewody Małopolskiego poprzez budżet gminy -  na realizację zadań zleconych.

2. Gospodarka finansowa prowadzona jest na podstawie rocznych planów finansowych

3. Budżet Ośrodka jest uchwalony przez Radę Gminy na rok kalendarzowy, zwany rokiem budżetowym.

4. Obsługę finansową i księgową prowadzi Główny Księgowy Ośrodka.

5. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy.

§ 21 

Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka regulują przepisy o pracownikach socjalnych. Zasady wynagrodzenia pracowników Ośrodka regulują przepisy w sprawie wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

 

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

§ 22

 

1. Statut Ośrodkowi Pomocy Społecznej nadaje Rada Gminy.

2. Dokonywanie zmian w Statucie odbywa się w trybie określonym dla jego nadania. 

§ 23

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące, a w sprawach spornych rozstrzyga Wójt.

 

 

docSTATUTgops
Dodano: 2011-03-31 00:40:47Pobrano: 1350 // 0.07 MB