Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Regulamin organizacyjny

ZARZĄDZENIE NR/             /2010
z dnia 15 kwietnia 2010
Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czarnym Dunajcu

w sprawie: przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu
Na podstawie art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późń. zm.) oraz na podstawie art. 20 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992) i ustawy z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( tj. Dz. U. z 2009r. Nr 1 poz.7)
 zarządzam co następuję:

§ 1
Przyjmuje się Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Regulamin organizacyjny określa organizację i zasady funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 3
Regulamin organizacyjny stanowi podstawę do określenia przez Dyrektora zakresów czynności dla poszczególnych pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu. 

§ 4
Traci moc dotychczasowy regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  wydany Zarządzeniem Nr 1/R/2009 Dyrektora GOPS w Czarnym Dunajcu 


REGULAMIN ORGANIZACYJNY 
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 
W CZARNYM DUNAJCU

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu zwany dalej „Regulaminem” określa szczegółową strukturę organizacyjną Ośrodka Pomocy Społecznej, oraz zasady jej funkcjonowania:
§ 2
 1. Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną samorządu gminnego, powołaną przez organ administracji samorządowej, do wykonania zadań pomocy społecznej nakreślonych ustawami, mającymi na celu pomoc rodzinom i osobom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.
 2. Siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest lokal Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu z adresem: 34-470 Czarny Dunajec ul. Piłsudskiego nr 4. Obszarem działania Ośrodka jest teren gminy Czarny Dunajec obejmujący 15 wsi.
 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zwany dalej „Ośrodkiem” został utworzony na podstawie: uchwały Rady Gminy Nr 14/III/90 z dnia 14 lipca 1990 r. w sprawie powołania Ośrodka  Pomocy Społecznej,
§ 3
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
 1. Radzie Gminy-  należy przez to rozumieć Radę Gminy  Czarny Dunajec. 
 2. Zespole Pomocy: należy przez to rozumieć odpowiednio: Małopolski Urząd Wojewódzki – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej,
 3. Ministerstwo - należy przez to rozumieć Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia /usługi opiekuńcze/.
 4. Wójcie- należy przez to rozumieć Wójta Gminy  Czarny Dunajec.
 5. Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu.
 6. Głównym księgowym – oznacza to Głównego Księgowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu.
 7. Prawie pracy: rozumie się przez to przepisy Kodeksu Pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy.


§ 4
 1. Ośrodek realizuje zadania własne gminy, własne o charakterze obowiązkowym, oraz zlecone gminie wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. Nr 64 poz. 593 z 2004 r. z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 12 lutego 2010r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 40 poz. 229);
 2. Zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw mających na celu obronę życia i rodzin, oraz inne zadania z zakresu pomocy społecznej bądź innych ustaw mających na celu ochronę życia i rodzin, oraz zadania z zakresu pomocy społecznej, a uwzględniające potrzeby gminy.
§ 5
 1. Ośrodek podlega Radzie Gminy i jej organom /art. 18 ust. 2 lit. h  ustawy o samorządzie gminnym/.
 2. W zakresie zadań zleconych Ośrodek podlega Wojewodzie.
 3. Rada Gminy kontroluje działalność Ośrodka poprzez komisję rewizyjną /art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym/.
 4. Ośrodek osobowo składa się z:
 • dyrektor,
 • główny księgowy,
 • pracownicy socjalni,
 • kierownik sekcji świadczeń rodzinnych
 • referenci ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych
 • starszy referent ds. rozliczeń 
 • punkt opieki nad chorym w domu

Rozdział II
Struktura organizacyjna Ośrodka

§ 6
 1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor.
 2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt.
 3. Dyrektor kieruje Ośrodkiem poprzez wydawanie zarządzń, instrukcji, pism ogólnych, regulaminów, poleceń służbowych, decyzji oraz innych o podobnym charakterze.
 4. Dyrektor kieruje pracą Ośrodka przy pomocy Głównego Księgowego i kierownika sekcji świadczeń.
§ 7
 1. Dyrektor posiada uprawnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie udzielania świadczeń z pomocy społecznej.
 2. Dyrektor składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka.

§ 8
Do zadań i kompetencji Dyrektora należy w szczególności:

 1. Działalnością i organizacją Ośrodka kieruje Dyrektor, ponosząc pełną odpowiedzialność za wykonanie, zgodnie z przepisami prawa, zadań ciążących na Ośrodku.
 2. Odpowiada za właściwą organizację pracy Ośrodka i sprawne jego funkcjonowanie.
 3. Jest zwierzchnikiem służbowym pracowników Ośrodka, pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy z zastrzeżeniem § 8 ust. 3 Regulaminu. /obsługa księgowości/.
 4. Prawa i obowiązki Dyrektora, jako pracodawcy, określają przepisy Kodeksu Pracy, oraz przepisy szczegółowe w zakresie nieuregulowanym przepisami Kodeksu Pracy.
 5. Wydaje decyzje administracyjne w sprawie świadczeń pomocy społecznej.
 6. Reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.
 7. Współdziała z właściwymi organami jednostki rządowej i samorządowej.
 8. Opracowuje dokumentację z zakresu działalności ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami, sporządza i odpowiada za sprawozdawczość.
 9. Prowadzi właściwą gospodarkę finansową, przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej Radzie Gminy i Wojewodzie.
 10. Dokonuje podziału zadań pomiędzy stanowiska pracy i kontroluje ich wykonanie.
 11. Przyjmowanie klientów Ośrodka w sprawie skarg i wniosków.
 12. Wykonuje inne zadania należące do Dyrektora zakładu pracy.
§ 9
Do zadań Głównego Księgowego należy w szczególności.
 1. Przygotowywanie korespondencji do jednostki wyższego szczebla oraz Urzędu Gminy w zakresie dofinansowania, analizy budżetu i wykorzystywania środków.
 2. Przygotowywanie projektu budżetu po stronie dochodów i wydatków.
 3. Okresowa analiza środków na wszystkich rachunkach bankowych.
 4. Kontrola wstępna i bieżąca dokumentów księgowych stanowiących podstawę do wypłaty:
  • zgodność operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym
  • kompletność rzetelność dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
 5. Zatwierdzenie dowodów księgowych, sprawdzenie ich pod względem formalnym i rachunkowym.
 6. Prowadzenie urządzeń księgowych syntetycznych i analitycznych.
 7. Dysponowanie rachunkami bankowymi, ich bieżące kontrole.
 8. Sporządzanie list płac wynagrodzeń dla pracowników GOPS.
 9. Sporządzanie deklaracji ZUS i szczegółowej ewidencji oraz realizacji wypłat.
 10. Realizacja wydatków związanych z działalnością pomocy społecznej i Ośrodka.
 11. Przygotowanie przelewów i czeków do podjęcia gotówki.
 12. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych będących w posiadaniu jednostki.
 13. Prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania.
 14. Sporządzanie sprawozdań z wydatków i dochodów jednostki.
§10
Do zadań Kierownika Sekcji Świadczeń Rodzinnych należy w szczególności:

 1. Koordynowanie wszystkich spraw związanych z realizacją świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.
 2. Nadzór i kontrola nad realizacją świadczeń rodzinnych i funduszem alimentacyjnym.
 3. Przygotowywanie szacunkowych danych niezbędnych do zapotrzebowania środków
 4. Przetwarzanie danych osobowych zawartych w zbiorach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zespole ds. Świadczeń Rodzinnych, tj. zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, pracowywanie, zmienianie, udostępnianie i ich usuwanie.
 5. Ochrona danych osobowych zawartych w zbiorach jak wyżej przed dostępem, modyfikacją lub zniszczeniem, ujawnieniem lub pozyskiwaniem danych przez osoby nieupoważnione.
 6. Przyjmowanie wniosków:
  • o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
  • o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
  • o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego, oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,
  • o ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego
 7. Kompletowanie niezbędnej dokumentacji.
 8. Wypełnianie wniosków w części, którą wypełnia podmiot realizujący świadczenia.
 9. Wprowadzania danych do bazy danych.
 10. Gromadzenie, przechowywanie i aktualizowanie dokumentów  zasiłkobiorców.
 11. Prowadzenie kart świadczeń rodzinnych.
 12. Współdziałanie z innymi stanowiskami w zakresie przekazywania akt.
 13. Wydawanie decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego.
 14. Sporządzanie sprawozdawczości.
§ 11
Do zadań pracownika socjalnego w szczególności należy:

 1. wspomaganie osób i rodzin wymagających pomocy w osiągnięciu możliwie pełnej aktywności społecznej,
 2. organizowanie różnych form pomocy, a także udział w rozwijaniu infrastruktury odpowiada zmieniającym się potrzebom społecznym,
 3. przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w środowisku gminy /patologia/
 4. kierowanie się zasadom dobra osób i rodzin, którym służy poszanowanie godności i prawa tych osób do samostanowienia,
 5. udzielenie osobom, którym służy, pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy,
 6. współdziałanie z placówkami pomocy społecznej, placówkami zdrowia, organami porządkowymi, władzami sądowymi i innymi, w zakresie rozwiązywania problemów osób potrzebujących pomocy,
 7. zapobieganie marginalizacji osób i grup,
 8. rozpoznawanie i ustalanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej /współpraca z organami gminy, instytucjami pozarządowymi itp./
 9. opracowywanie i prowadzenie dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 10. wykonywanie zaleceń służbowych dyrektora Ośrodka.
§ 12
Do zadań pracownika świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w szczególności należy:

 1. Przetwarzanie danych osobowych zawartych w zbiorach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zespole ds. Świadczeń Rodzinnych, tj. zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i ich usuwanie.
 2. Ochrona danych osobowych zawartych w zbiorach jak wyżej przed dostępem, modyfikacją lub zniszczeniem, ujawnieniem lub pozyskiwaniem danych przez osoby nieupoważnione.
 3. Przyjmowanie wniosków:
  • o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
  • o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
  • o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego, oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,
  • o ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego
 4. Kompletowanie niezbędnej dokumentacji.
 5. Wypełnianie wniosków w części, którą wypełnia podmiot realizujący świadczenia.
 6. Wprowadzania danych do bazy danych.
 7. Gromadzenie, przechowywanie i aktualizowanie dokumentów  zasiłkobiorców.
 8. Prowadzenie kart świadczeń rodzinnych.
 9. Podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych
 10. Przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych i odbieranie oświadczeń majątkowych  dłużników.
 11. Współdziałanie z innymi stanowiskami w zakresie przekazywania akt.
 12. Wydawanie decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego.

Rozdział III
Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwianie spraw.

§ 13
1. Zasady postępowania przy załatwianiu spraw określają:
a/ Kodeks postępowania administracyjnego
b/ Ustawa o pomocy społecznej
c/ instrukcja kancelaryjna
d/ inne szczegółowe przepisy
2. Pracownicy zobowiązani są do:
a/ sprawnego, terminowego, wnikliwego, bezstronnego rozpatrywania spraw, kierując się przepisami prawa i dobrem podopiecznych,
b/ zachowania tajemnicy dokonanych ustaleń, nie podawanie do publicznej wiadomości nazwisk osób korzystających z pomocy, jej rodzaju, zakresu przyznawanych świadczeń, ich wysokości, ustaleń itp.
c/ winni być uprzejmi, życzliwi w kontaktach ze stronami, przełożonymi, współpracownikami.

Rozdział IV
Zasady funkcjonowania Ośrodka

§ 14
1. Czas pracy wynosi 40 godzin tygodniowo i ustalany jest następująco:
Poniedziałek - piątek od godziny 7:30 do godziny 15:30
Godziny pracy dostosowane są do godzin pracy Urzędu Gminy.
2. Pracownik po przyjściu do pracy podpisuje listę obecności.
3. Dyrektor Ośrodka ustala i wydaje pracownikom polecenia wyjazdu /wyjścia/ w teren.
4. Każdorazowe wyjście pracownik odnotowuje w rejestrze wyjść służbowych
5. Dyrektor udziela zwolnień od pracy i urlopów, oraz pozwoleń na wyjście w sprawach osobistych.

§ 15
 1. Pracownicy mogą być zatrudniani poza normalnymi godzinami pracy, jeżeli wymagają tego potrzeby Ośrodka, w wyjątkowych przypadkach tj. niedziel i święta. Zatrudnienie może nastąpić na pisemne polecenie służbowe Dyrektora Ośrodka, bądź z własnej inicjatywy pracownika, po zaaprobowaniu przez pracodawcę.
 2. Za tę pracę, wykonaną poza normalnymi godzinami pracy, przysługuje czas wolny w wymiarze odpowiadającym ilości przepracowanych godzin.
 3. Obowiązkiem pracowników jest systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych, udział w szkoleniach uzupełniających i dokształcających.
§16
 1. Nie zgłoszenie się do pracy, bądź spóźnienie, wymaga usprawiedliwienia, którego uznanie za usprawiedliwione lub nie, należy do oceny Dyrektora Ośrodka.
 2. Zwolnienia lekarskie należy dostarczać  niezwłocznie.
§ 17
 1. Pracownikom, którzy wzorowo wypełniają swoje obowiązki, przejawiają inicjatywy w pracy stosują interesujące formy pomocy, przyczyniają się do rozwiązywania szczególnie trudnych problemów, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia.
 2. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są na zasadach określonych w Kodeksie Pracy, ustawie o pracownikach samorządowych, oraz przez Ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, na wniosek Wójta Gminy. Zasady określone są w zarządzeniu w/w Ministra. Szczególną okazją jest ustanowiony Dzień Pracownika Socjalnego w dniu 21 listopada.

§ 18
1. W stosunku do pracowników naruszających porządek i dyscyplinę pracy stosowane są kary przewidziane w Kodeksie Pracy.
2. Za szczególnie rażące naruszenie porządku i dyscypliny pracy uważa się:
- zakłócanie spokoju, porządku w miejscu pracy,
- niedbałe wykonywanie pracy,
- niewykonywanie poleceń, lekceważący obraźliwy stosunek do przełożonych, współpracowników, przełożonych,
- nieprzybycie do pracy, uciążliwe spóźnianie się do pracy,
- stawianie się do pracy w stanie nietrzeźwym, lub wskazującym na spożycie alkoholu w czasie pracy,
- dokonanie nadużyć w zakresie przyznawania świadczeń z pomocy, przyjmowanie korzyści materialnych za załatwianie spraw,
- nieprzestrzeganie postanowień regulaminu pracy,
-nieprzestrzeganie tajemnicy służbowej

§ 21
1. Zabrania się wynoszenia jakichkolwiek przedmiotów stanowiących własność Ośrodka – może nastąpić to tylko za zgodą Dyrektora.
2. Pracownicy mogą przebywać na terenie Ośrodka poza normalnymi godzinami pracy jedynie za zgodą Dyrektora.

Rozdział V
Postanowienia  końcowe

§ 22
1. Wykaz obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych pracowników Ośrodka zawierają zakresy czynności tych pracowników.
2. W ramach stanowisk pracy obowiązuje zasada pełnienia zastępstw w przypadku nieobecności pracownika w pracy.

§ 23
Wszelkie zmiany w Regulaminie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego zatwierdzenia.

§ 24
Niniejszy regulamin obowiązuje z dniem podpisania Zarządzenia.

Podpisy pracowników: