Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Ludność

Obecnie gminę Czarny Dunajec zamieszkuje prawie 22 tys. osób, przy czym (49,2% populacji stanowią mężczyźni, a 50,8% to kobiety).

Ilość mieszkańców w poszczególnych sołectwach jest wyraźnie zróżnicowana od 400 osób w Koniówce do ponad 3800 osób w Czarnym Dunajcu (tab. 5). Przeciętna gęstość zaludnienia gminy wynosi 100,4 osoby na 1 km2. Według danych Narodowego Spisu Powszechnego 2002 (uzyskanych w US w Krakowie) osoby poniżej 20 roku życia stanowią 33% mieszkańców, w wieku 20-40 lat – 29,5%, w wieku 40-60 lat – 21,8%, w przedziale wieku 60-80 lat – 13,7%, a powyżej 80 lat jeszcze 2% populacji. Stosunkowo niski odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym i relatywnie wysoki ludzi młodych, stawia gminę w korzystnym świetle na tle ogólnokrajowych trendów demograficznych.

Biorąc pod uwagę osoby powyżej 13 roku życia, tylko nieco ponad 2% z nich posiada wykształcenie wyższe, 1,5% średnie policealne, a około 10% średnie. Blisko 55% wspomnianej grupy wiekowej ukończyło tylko szkołę podstawową. Warto zaznaczyć, że wśród osób z wykształceniem średnim i wyższym zdecydowanie przeważają kobiety. Około 85% całej ludności gminy zamieszkuje w gminie od urodzenia. Osoby przyjezdne, które zdecydowały się tu zamieszkać w ostatnich kilkunastu latach stanowią 5% ludności. Wśród nich wyraźnie przeważają osoby w wieku 20-40 lat. Ponad 60% mieszkańców gminy utrzymuje się (lub jest utrzymywanych) z pracy najemnej bądź na rachunek własny, w tym też z gospodarstwa rolnego. Przeszło 20% populacji otrzymuje świadczenia emerytalno-rentowe, niekiedy stanowią one jedyne źródło ich utrzymania.

W omawianej gminie funkcjonuje przeszło 5350 gospodarstw domowych, przy czym blisko 70% to gospodarstwa jednorodzinne. Gospodarstwa jednoosobowe stanowią 16% wszystkich gospodarstw, dwuosobowe – 15%, trzyosobowe – 15%, czteroosobowe – 18%, a więcej niż czteroosobowe – 36%.

Stopa bezrobocia w gminie wynosi 11,1%. Jest prawie identyczna zarówno wśród mężczyzn jak i kobiet. W grupie ludności powyżej 15 roku życia aktywność zawodową (pracujący lub zarejestrowani bezrobotni) wykazuje niespełna 50% osób. Pracujący (ponad 6700 osób) stanowią 42,6% wspomnianej grupy wiekowej. Wśród nich nieco więcej niż połowa (około 3530 osób) pracuje wyłącznie lub głównie w swoim gospodarstwie rolnym, a około 7% w służbie publicznej (np. administracja, edukacja, służba zdrowia, policja). Pozostali tworzą sektor produkcyjno-usługowy. Problemy z zatrudnieniem osób tworzących nadwyżkę siły roboczej wiążą się między innymi z położeniem gminy w stosunku do najbliższych aglomeracji miejskich i ośrodków turystycznych, a także nie w pełni wykorzystanych dotychczas walorów przyrodniczych tej gminy.Źródło: fragment z dokumentu "Plan gospodarki odpadami dla Gminy Czarny Dunajec" wykonawca: Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach Małopolski Ośrodek Badawczy w Krakowie

Zobacz też: Czarny Dunajec i okolice pod redakcją itd.- dostępna w UG i bibliotekach publicznych na terenie Gminy