Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Statut

S T A T U T

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W CZARNYM  DUNAJCU

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 & 1

Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnym Dunajcu zwana dalej „Biblioteką”

została utworzona na mocy zarządzenia nr.14/83 Naczelnika Gminy w Czarnym Dunajcu

z dnia 1 grudnia 1983 r w sprawie powołania Gminnej Biblioteki Publicznej

i działa na podstawie:

 

  1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 1997r Nr.85,poz.539 z późn. zmianami )

2.      Ustawy z dnia 25 października 1991 r o organizowaniu i prowadzeniu

działalności kulturalnej (Dz.U.z 2001 r.Nr.13,poz 123 z późn.zmianami)

3.      Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym                                       

(Dz. U. z 2001 Nr.142,poz.1591 z późn..zmianami )

4.      Ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz.U. z 2009 Nr.152 poz.1223 z późn. zm )

5.      Ustawa  z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych

( Dz.U.Nr.157,poz.1240 )

6.      Niniejszego statutu.      

  & 2

1.   Biblioteka jest samorządową instytucją kultury której organizatorem jest Gminna Czarny Dunajec

2.  Siedzibą biblioteki jest Czarny Dunajec ,a obszar jej działania cała Gmina Czarny Dunajec.

3.   Biblioteka posiada swoje oddziały filialne w następujących miejscowościach:

      a/   Ciche

      b/   Chochołów

      c/   Czerwienne

      d/   Piekielnik

      e/   Podczerwone

      f/   Odrowąż

      g/   Ratułów

      h/   Stare Bystre

      i/   Wróblówka

4.      Filie biblioteki tworzy przekształca i likwiduje na wniosek kierownika biblioteki organizator biblioteki
& 3

 1.      Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Biblioteki sprawuje Wójt Gminy Czarny Dunajec,
2.      Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawują i pomocy fachowej udzielają:
2.1.  Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
2.2.  Powiatowa (Miejska) Biblioteka Publiczna w Nowym Targu
& 4

1.      Biblioteka uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania jej do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.
2.      Biblioteka używa pieczęci podłużnej zawierającej nazwę w pełnym brzmieniu.
3.      W przypadku biblioteki filialnej, nazwa zawiera określenie biblioteki której filia jest podporządkowana np. Gminna  Biblioteka Gminna w Czarnym Dunajcu, Filia w Cichem

                                                           & 5

Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki, odpowiadającej jej zadaniom.

        

II CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

& 6

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokojeniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnieniu wiedzy i rozwoju kultury.

& 7

Do szczegółowego zakresu działań Biblioteki należy:

1.      Gromadzenie opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, z uwzględnieniem  materiałów dotyczących własnego regionu.
2.      Wytwarzanie materiałów informacyjnych.
3.      Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń między bibliotecznych, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych.
4.      Prowadzenie działalności informacyjnej,bibliograficznej,udostępnianie informacji własnych i zewnętrznych.
 5.      Popularyzacja książki,informacji,wiedzy i czytelnictwa.
6.      Współdziałanie z bibliotekami innych sieci,instytucjami  upowszechniania kultury organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.
7.      Doskonalenia metod i form pracy bibliotecznej.

 

& 8

 Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska.

III ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE BIBLIOTEKĄ

& 9

Na czele biblioteki stoi kierownik, który kieruje jej działalnością reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

Kierownika powołuje i odwołuje Wójt Gminy.

Oświadczenia woli w sprawach majątkowych Biblioteki składa jednoosobowo Kierownik Biblioteki

 

& 10

W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi.

W miarę potrzeb w Bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzinzwiązani z działalnością Biblioteki.

Pracowników zatrudnia i zwalnia Kierownik Biblioteki.

 

& 11           

1.      Kierownik  i pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje, określone  w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999r.w sprawie wymagań kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzenia tych kwalifikacji (Dz.U. z 1999r Nr.41 poz 419)
 2.      Wynagrodzenia pracowników Biblioteki ustalone są na podstawie odrębnych przepisów.

 

& 12

1.      Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie,czytelnie,oddziały dla dzieci, filie biblioteczne i punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.
2.      Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa Regulamin nadany przez Kierownika.

& 13

Szczegółową [x1]  organizację wewnętrzną Biblioteki  określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Kierownika po zasięgnięciu  opini Wójta

                                              

& 14

 

Przy Bibliotece jej Filiach mogą działać Koła Przyjaciół Biblioteki, powołane na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

IV  GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI

 

& 15

                    

     1.    Biblioteka jest finansowana z budżetu Gminy z dochodów  własnych

            oraz z innych źródeł.

     2.    Filia stanowi integralną część biblioteki i jest objęta jej budżetem.                   

     3.    Zakres działania filii obejmuje zadania wymienione w & 7 niniejszego statutu.

 

& 16

 

Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji

kultury.

                                                    

& 17

 

Biblioteka i jej filie mogą pobierać opłatę za:

1.      Usługi informacyjne bibliograficzne,reprograficzne oraz za wypożyczenia
międzybiblioteczne,
2.      Wypożyczenie materiałów audiowizualnych,
3.      Niezwrócone w terminie materiały biblioteczne,
4.      Uszkodzenia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych,
5.      W formie kaucji-za wypożyczone materiały biblioteczne,
6.      Wydawnictwa własne.

& 18

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

& 19

Zmiany w statucie Biblioteki mogą być dokonane właściwym dla jego nadania.