Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Zajęcie pasa drogowego

Rodzaj sprawy:

 

 

 

DECYZJA

WÓJTA GMINY CZARNY DUNAJEC:

ZEZWOLENIE

NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

 

Podmiot uprawniony/ obowiązany
do złożenia wniosku:

 

 

Inwestor lub inny podmiot zamierzający zająć pas drogowy, lub jego część, na potrzeby inwestycyjne lub inne

Wymagania dotyczące wniosku:

 

 

 

Zajmujący pas drogowy przed planowanym zajęciem pasa składa wniosek do zarządcy drogi   o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Wniosek wg wzoru

Wymagane załączniki:

 

 

 

1.      Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy – z podaniem jej wymiarów,

2.      Informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu,

3.      W szczególnych przypadkach: zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych. Projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien określać sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego.

4.      Projekt budowlany obiektu umieszczanego       w pasie drogowym (do wglądu),

5.      Kserokopię zgłoszenia robót lub decyzji pozwolenia na budowę/rozbiórkę obiektu,

6.      W przypadkach etapowego prowadzenia robót – harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym.

7.      Kserokopię zgłoszenia robót lub pozwolenia na budowę obiektu.

Informacje dodatkowe:

 

 

 

Decyzja zwolniona z opłaty skarbowej, natomiast obowiązuje opłata za zajęcie pasa drogowego, której wysokość uzależniona od rodzaju, wielkości i czasu zajmowanej powierzchni.

Termin załatwienia sprawy:

 

 

 

- Niezwłocznie: sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.

- Nie później niż w ciągu miesiąca – sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.

Obowiązujące akty prawne:

 

 

 

1.      Art. 40 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.),

2.      § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia       1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481)

3.      Uchwała Nr XVII/162/2004 Rady Gminy         w Czarnym Dunajcu z dnia 9 czerwca 2004 r.  w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Czarny Dunajec na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2004 r. Nr 215, poz. 2433)

4.      Art. 104  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071       z późn. zm.)