Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Budżet Gminy 2012

UCHWAŁA BUDŻETOWA 
G M I N Y CZARNY DUNAJEC
 
na rok 2012
 
Nr XIV/127/2011
 
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
 
z dnia 28 grudnia 2011 roku
 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 , pkt. 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157 poz.1240 z późniejszymi zmianami) 

RADA GMINY CZARNY DUNAJEC uchwala co następuje: 

§ 1. 

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 63.142.159 złotych, z tego: 

1)dochody bieżące: 55.133.752 złote, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 – 614.104 złote 

2)dochody majątkowe: 8.088.407 złotych, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 6.642.407 złotych 

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1 . 

§ 2. 

1. Ustala się wydatki budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie 66.677.557 złotych 

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2 

• wydatki na dotacje na zadania bieżące – 5.857.000 zł 

• wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.654.887 zł 

• wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 638.555 zł 

• wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Czarny Dunajec, przypadające do spłaty w roku 2012 – 394.055 zł 

• wydatki na obsługę długu publicznego – 1.484.000 zł 

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 49.301.303 złote, w tym: 

• wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 31.272.806 zł, z czego: 

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19.909.269 zł 

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 11.363.537 zł 

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 17.376.254 złote, w tym: 

• Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 17.376.254 złote, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 7.799.038 złotych 

§ 3. 

• Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 3.535.398 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek 

• Ustala się przychody budżetu w kwocie 6.151.094 złote, z następujących tytułów: 

- zaciągniętych kredytów i pożyczek, w kwocie 4.927.094 złote, 

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 1.224.000 złotych 

oraz r ozchody budżetu w kwocie 2.615.696 złotych, na spłatę zaciągniętych kredytów 

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 3 

§ 4. 

Tworzy się : 

1. rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 366.668 złotych 

2. rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 140.000 złotych 

§ 5. 

Dochody i wydatki budżetu obejmują: 

1. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 

2. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 

3. dochody z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną zgodnie z załącznikiem Nr 3 

4. dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 

5. wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,zgodnie z załącznikiem Nr 5 

§ 6. 

Wydatki budżetu obejmują: 

1. planowane kwoty dotacji udzielone w 2012 roku – jak w załączniku Nr 6 

2. środki Funduszu Sołeckiego w łącznej kwocie 627.475 złotych, z tym ze środków z art.2 ust 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim w łącznej kwocie 353.996 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 

§ 7. 

Ustala się wykaz zadań majątkowych i bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 8 

§ 8. 

Ustala się roczne limity dla: 

1. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 200.000 złotych 

2. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek, zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty – 3.535.398 złotych 

3. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek, zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – do kwoty 1.391.696 złotych 

§ 9. 

1. Upoważnia się Wójta Gminy Czarny Dunajec do : 

1)zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 200.000 złotych 

2)dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków polegających na: 

• zmianie kwot wydatków zaplanowanych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 

• zmianie kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe, 

• przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi 

Zmiany w wydatkach majątkowych z wyjątkiem wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne. 

3)Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji . Łączna kwota udzielonych w roku budżetowym poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć 100.000 złotych 

4)Udzielania pożyczek z budżetu do kwoty 200.000 złotych 

5)Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu. 

6)Przekazania upoważnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki: 

c) w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej 

d) w obrębie wydatków działu- wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

e) w obrębie wydatków działu – wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych 

§ 10. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarny Dunajec 

§ 11. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Uchwała + załączniki do pobrania w wersji PDF:
pdfUchwala.Nr XIV.127.2011.2011-12-28
Dodano: 2012-01-02 14:12:33Pobrano: 1359 // 0.89 MB