Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Uchwały XIV Sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2011 roku


pdfU C H W A Ł A Nr XIV/134/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2011-2022
Dodano: 2012-01-02 14:30:39Pobrano: 1116 // 0.08 MB
pdfUchwała Nr XIV/133/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie: przystąpienia Gminy Czarny Dunajec do realizacji projektu pod nazwą „Indywidualizacja nauczania w Gminie Czarny Dunajec” w ramach Programu operacyjnego Kapitał ludzki 2007 – 2013 Działanie: 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Priorytet IX, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Dodano: 2012-01-05 14:43:44Pobrano: 1124 // 0.01 MB
pdfU C H W A Ł A Nr XIV/131/2011 w sprawie: ustalenia wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego
Dodano: 2012-01-02 14:31:55Pobrano: 1095 // 0.19 MB
pdfUCHWAŁA NR XIV/130/2011 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok 
Dodano: 2012-01-02 14:31:49Pobrano: 1088 // 0.79 MB
pdfUCHWAŁA Nr XIV/129/2011 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2012
Dodano: 2012-01-23 13:12:08Pobrano: 1107 // 0.08 MB
pdfUCHWAŁA BUDŻETOWA G M I N Y CZARNY DUNAJEC na rok 2012 Nr XIV/127/2011
Dodano: 2012-01-02 14:31:10Pobrano: 1088 // 0.89 MB
pdfUchwała Nr XIV/132/2011 w sprawie: wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
Dodano: 2012-01-24 15:11:51Pobrano: 1107 // 0.01 MB