Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Budżet Gminy 2013

UCHWAŁA BUDŻETOWA
GMINY CZARNY DUNAJEC
na rok 2013
Nr XXVI/245/2012
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 28 grudnia 2012 roku

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 , pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157 poz.1240 z późniejszymi zmianami) RADA GMINY CZARNY DUNAJEC uchwala co następuje:

§ 1.


1. Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 57.999.352 złote z tego:
1)dochody bieżące: 56.020.730 złotych, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 – 75.600 złotych
2)dochody majątkowe: 1.978.622 złote, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 1.858.622 złote
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie 59.570.352 złote
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 51.180.460 złotych, w tym:
• wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 32.576.441 zł, z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.187.100 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 11.389.341 zł
• wydatki na dotacje na zadania bieżące – 7.562.000 zł
• wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.993.430 zł
• wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,
w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 75.600 zł
• wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Czarny Dunajec, przypadające do spłaty w roku 2013 – 472.989 zł
• wydatki na obsługę długu publicznego – 1.500.000 zł
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 8.389.892 złote, w tym:
• Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8.389.892 złote, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 108.000 złotych

§ 3.

• Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1.571.000 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek
• Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.800.000 złotych, z następujących tytułów: - zaciągniętych kredytów i pożyczek, w kwocie 4.800.000 złotych, oraz rozchody budżetu w kwocie 3.229.000 złotych, na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 3

§ 4.

Tworzy się :
1. rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 357.423 złotych
2. rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 142.000 złotych

§ 5.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań
ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2
3. dochody z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki na
realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną zgodnie z załącznikiem Nr 3
4. dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4
5. wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5
6. dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na gospodarowanie odpadami,
zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 6.

Wydatki budżetu obejmują:
1. planowane kwoty dotacji udzielone w 2013 roku – jak w załączniku Nr 7
2. środki Funduszu Sołeckiego w łącznej kwocie 626.567 złotych, z tym ze środków z art.2 ust 1 ustawy z dnia
20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim w łącznej kwocie 352.615 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 8
§ 7.
Ustala się wykaz zadań majątkowych i bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 8.

Ustala się roczne limity dla:
1. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 200.000 złotych
2. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek, zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty – 1.571.000 złotych
3. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek, zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – do kwoty 3.229.000 złotych

§ 9.

. Upoważnia się Wójta Gminy Czarny Dunajec do:
1)zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 200.000 złotych
2)dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków polegających na:

• zmianie kwot wydatków zaplanowanych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
• zmianie kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe,
• przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi z wyłączeniem zmian wydatków ujętych na przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Czarny Dunajec
3)Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji . Łączna kwota udzielonych w roku budżetowym poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć 100.000 złotych
4)Udzielania pożyczek z budżetu do kwoty 200.000 złotych
5)Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.
6)Przekazania upoważnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki:
a) w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej
b) w obrębie wydatków działu- wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
c) w obrębie wydatków działu – wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarny Dunajec

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Uchwała z załącznikami do pobrania poniżej
pdfUchwała.XXVI.245.2012.2012-12-28
Dodano: 2013-01-04 11:44:34Pobrano: 1284 // 0.93 MB