Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Budżet Gminy 2015

UCHWAŁA  BUDŻETOWA
  G M I N Y  CZARNY DUNAJEC

na rok 2015

Nr IV/18/2015

RADY GMINY CZARNY DUNAJEC

z dnia 22 stycznia 2015 roku

 

 

                 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 , pkt. 9 lit. d oraz lit. i  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r  poz.594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 239, art. 258  ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U z 2013 r poz. 885 z późniejszymi zmianami)

RADA GMINY CZARNY DUNAJEC  uchwala co następuje:

 

§ 1

 

 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2015  w łącznej kwocie   69.400.220 złotych z tego:

1)      dochody bieżące:  61.454.054 złotych, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 84.181 złotych

2)      dochody majątkowe:  7.946.166 złotych, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 –  7.086.666 złotych

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1.

 

§ 2

 

1.  Ustala się wydatki budżetu na 2015  rok w łącznej kwocie  63.323.953  złote  zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2

     2.  Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę  55.846.550

             złotych, w tym:

·      wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 36.343.864 zł, z czego:

a)      wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22.663.797 zł

b)      wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 13.680.067 zł

·      wydatki na dotacje na zadania bieżące – 9.862.000  zł

·      wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.072.879 zł

·      wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Czarny Dunajec, przypadające do spłaty w roku 2015 – 342.656 zł

·      wydatki na obsługę długu publicznego –  1.150.800 zł

·      wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3  –  74.351 zł

3.    Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną  kwotę 7.477.403

 złote, w tym:

·      Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie  7.477.403 złote,

          z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o  których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 –  2.635.374 złote

 

§ 3

 

·           Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie  6.067.267 złotych, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej  zaciągniętych kredytów i pożyczek

·           Ustala się przychody budżetu w kwocie  2.828.933 złote, z następujących tytułów:    -  zaciągniętych kredytów i pożyczek , w kwocie  1.600.000  złotych,

-  wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie  1.228.933 złote

             oraz  rozchody budżetu w kwocie  8.905.200 złotych, na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek

  zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 3

 

§ 4 

Tworzy się:

1.          rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 340.403 złotych

2.          rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 165.000 złotych

§ 5 

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1.          dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 1

2.          dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,  zgodnie z załącznikiem Nr 2

3.          dochody z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną  zgodnie z załącznikiem Nr 3

4.          dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4

5.          dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,zgodnie z załącznikiem Nr 5

6.          dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na gospodarowanie odpadami, zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 6 

Wydatki budżetu obejmują:

1.         planowane kwoty dotacji udzielone w 2015 roku – jak w załączniku Nr 7

2.         środki Funduszu Sołeckiego w łącznej kwocie 671.328 złotych, z tym ze środków z art.3 ust 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim  w łącznej kwocie  376.161,14 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 8   

 

§ 7

 

Ustala się wykaz zadań majątkowych i bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 9 

 

§ 8

 

Ustala się roczne limity dla:

1.      zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 200.000 złotych

2.      zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek, zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – do kwoty  1.600.000  złotych

 

§ 9

 

1.   Upoważnia się Wójta Gminy Czarny Dunajec do :

1)        zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 200.000 złotych

2)        dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków polegających na:

·        zmianie kwot wydatków zaplanowanych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

·        zmianie kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe,

·        przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi

       z wyłączeniem zmian wydatków ujętych na przedsięwzięcia  w Wieloletniej      Prognozie Finansowej Gminy Czarny Dunajec

3)        Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji . Łączna  kwota udzielonych w roku budżetowym poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć 100.000 złotych

4)        Udzielania pożyczek z budżetu do kwoty 200.000 złotych

5)        Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

6)        Przekazania upoważnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki:

a)     w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej

b)     w obrębie wydatków działu- wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

c)      w obrębie wydatków działu – wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych

 

§ 10

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarny Dunajec

  

 § 11

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 

pdfUCHWAŁA NR X/91/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 5 października 2015 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2014-2025
Dodano: 2015-12-01 09:51:00Pobrano: 666 // 0.10 MB
pdfUCHWAŁA NR X/89/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 5 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2015, Nr IV/18/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 22 stycznia 2015r
Dodano: 2015-12-01 09:51:04Pobrano: 706 // 0.60 MB
pdfUCHWAŁA NR IX/80/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
Dodano: 2015-12-01 09:28:50Pobrano: 633 // 0.49 MB
pdfUCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
Dodano: 2015-12-01 09:29:38Pobrano: 648 // 0.71 MB
pdfUCHWAŁA NR VII/54/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2014-2025
Dodano: 2015-12-01 09:31:09Pobrano: 679 // 0.10 MB
pdfUCHWAŁA NR VII/53/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2015, Nr IV/18/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 22 stycznia 2015r
Dodano: 2015-12-01 09:31:13Pobrano: 681 // 0.61 MB
pdfUCHWAŁA Nr VII/51/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok
Dodano: 2015-12-01 09:32:23Pobrano: 644 // 0.03 MB
pdfUCHWAŁA NR VI/43/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2014-2025
Dodano: 2015-12-01 09:34:15Pobrano: 668 // 0.04 MB
pdfUCHWAŁA NR VI/42/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
Dodano: 2015-12-01 09:34:14Pobrano: 660 // 0.60 MB
pdfUCHWAŁA NR V/30/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2014-2025
Dodano: 2015-12-01 09:36:45Pobrano: 652 // 2.53 MB
pdfUCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
Dodano: 2015-12-01 09:36:30Pobrano: 642 // 0.59 MB
pdfUCHWAŁA NR IV/19/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2014-2025
Dodano: 2015-12-01 09:38:28Pobrano: 648 // 0.10 MB
pdfUCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY CZARNY DUNAJEC na rok 2015 Nr IV/18/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 22 stycznia 2015 roku
Dodano: 2015-12-01 09:38:27Pobrano: 685 // 1.34 MB
pdfUCHWAŁA Nr III/16/2014 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok
Dodano: 2015-12-01 09:39:25Pobrano: 682 // 0.23 MB
pdfUCHWAŁA Nr II/11/2014 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok
Dodano: 2015-12-01 09:40:03Pobrano: 639 // 0.24 MB
pdfBudżet Gminy Czarny Dunajec na 2015 rok + zalaczniki
Dodano: 2015-01-29 14:47:36Pobrano: 869 // 1.34 MB
pdfpdf UCHWAŁA NR XI/96/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
Dodano: 2015-12-01 10:11:11Pobrano: 656 // 0.49 MB