Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Przebudowa istniejącej kotłowni olejowej na kotłownię biomasową w budynku remizy OSP w miejscowości Czarny Dunajec

Aktualne informacje
Będzie dofinansowanie na ekologiczną kotłownię dla gminy
// 2013-11-07 do 2013-11-21 Będzie dofinansowanie na ekologiczną kotłownię dla gminy
Gmina postawiła na ekologiczne źródła energii cieplnej dla trzech budynków gminnych w Czarnym Dunajcu: Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej oraz Remizy OSP, mieszczącej Centrum Kultury i Promocji. Nowa kotłownia w remizie opalania będzie biomasą – a więc peletem z odpadów drzewnych, słomy, siana. czytaj więcej

- Podpisanie umowy na przebudowę kotłowni w remizie OSP w Czarnym Dunajcu
- Ekologiczne inwestycje na Podhalu
- Pieniądze dla gmin Nowy Targ i Czarny Dunajec na solary i kotłownię (zdjęcia)
- Uruchomienie nowoczesnej kotłowni w Czarnym DunajcuRodzaj projektu
Przekształcenie istniejących systemów ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w systemy bardziej przyjazne dla środowiska.
 
Opis projektu
Niniejszy projekt zakłada modernizację/przebudowę istniejącej i zlokalizowanej w podpiwniczeniu remizy OSP kotłowni centralnego ogrzewania z kotłem na paliwo płynne – olej opałowy o mocy 64-72 kW na kotłownię centralnego ogrzewania z kotłem na paliwo stałe – biomasę o mocy 251 kW spalającej zrębki drzewne lub pellet. W ramach przebudowy kotłowni w remizie OSP zostanie przebudowany system grzewczy, w ramach którego kotłownia olejowa z kotłem o mocy 130 kW znajdująca się w budynku GOPS, ogrzewająca budynek UG i GOPS zostanie zastąpiona na rzecz planowanej kotłowni w budynku remizy OSP, z dostarczeniem ciepła poprzez podziemny przyłącz ciepłowniczy poprowadzony do budynku GOPS do istniejącego układu grzewczego. Z budynku GOPS czynnik grzewczy zostanie doprowadzony do budynku UG już istniejącym kanałem ciepłowniczym. W zakresie przebudowy kotłowni zakłada się wymianę istniejącego kotła na olej opałowy na kocioł biomasowy wraz z podajnikami paliwa, armaturą i sterowaniem oraz zewnętrznym kominem dymowym, adaptację istniejącego magazynu oleju opałowego na magazyn biomasy wraz z montażem urządzeń załadunkowych biomasy z zewnętrznego placu rozładunkowego.
Kotłownia biomasowa ogrzewać będzie budynek remizy OSP, budynek GOPS oraz budynek Urzędu Gminy Czarny Dunajec. Ciepło do budynku GOPS będzie kierowane za pomocą nowo-powstałego zewnętrznego przyłącza sieci c.o. Budynek Urzędu Gminy połączony jest z budynkiem GOPS przez istniejącą sieć c.o. Kotłownia pracować będzie w sposób automatyczny.
Ze względu na przeznaczenie kotła na biomasę i ilość odbiorców, którzy będą z niego korzystać staję się on nie tylko pożądany ale i konieczny.
Pod względem geograficznym Gmina Czarny Dunajec leży na Podhalu pomiędzy Tatrami, Beskidem Żywieckim, a Gorcami. Znajdują się tutaj tereny cenne przyrodniczo jak np. Torfowiska Orawsko-Nowotarskie będące obszarami NATURA 2000, chronione na podstawie Dyrektywy Rady 92/43/EWG z 21.05.1992 r. o ochronie siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory oraz Dyrektywy
Rady 79/409/EWG z 02.04.1979 r. o ochronie dzikich ptaków. W gminie znajdują się również takie obszary jak: Górny czarny Dunajec i część obszaru Czarna Orawa (projektowane Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk). Ponadto występują tutaj rzadkie, chronione gatunki roślin, zwierząt oraz Chochołów uznany przez UNESCO za zabytek klasy „O” jako żywy skansen budownictwa regionalnego.
Gmina Czarny Dunajec leży w małopolskiej strefie czystości powietrza. Na terenie strefy obowiązują dopuszczalne poziomy poszczególnych substancji określone ze względu na ochronę zdrowia, roślin oraz ochronę uzdrowiskową, tj.:symbol klasy wynikowej dla NO2/NOX– strefa A,SO2– strefa A, PM10– strefa C, CO– strefa A, Pb– strefa A, Cd– strefa A, Ni– strefa A, As– strefa A, C20H12
– strefa C, O3– strefa A.
Przyjęte rozwiązanie - przebudowa istniejącej kotłowni olejowej na kotłownię biomasową jest ze względów ekonomicznych i środowiskowych najlepszym rozwiązaniem, gdyż wpłynie pozytywnie na  środowisko naturalne oraz zmniejszy koszt opału. Zastosowanie kotła biomasowego o wysokiej sprawności powyżej 90%, z automatycznym sterowaniem jakością spalin i spalającego paliwo ekologiczne ze źródeł odnawialnych gwarantuje niskie wartości emitowanych zanieczyszczeń do atmosfery powstałych w wyniku spalania biomasy. Opisywany projekt przedstawia optymalny stosunek efektów i korzyści do ceny.
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego