Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Ogólny schemat procedury kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w gminie Czarny Dunajec

Ogólny schemat procedury kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

w gminie Czarny Dunajec

na podstawie art. 78a ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2168, z późn. zm.)

Podstawa prawna kontroli:

1) Art. 18 ust. 8 oraz art. 183 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.)

2) Rozdział V pn. „Kontrola Przedsiębiorcy (art. 77-84) ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2168, z późn. zm.)


Zakres przedmiotowy kontroli:

 - przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Zakres podmiotowy kontroli:

 - przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie wydanych zezwoleń w gminie Czarny Dunajec


W szczególności, kontrolowane będą punkty sprzedaży alkoholu:

· na które wpływają skargi lub interwencje,

· wobec których prowadzono postępowania o cofnięcie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Przy planowaniu kontroli uwzględnia się zapis art. 83b ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zgodnie z którym nie przeprowadza się kontroli, gdy ma ona dotyczyć przedmiotu kontroli objętego uprzednio zakończoną kontrolą przeprowadzoną przez ten sam organ – z określonymi w ustawie odstępstwami (art. 83 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej)

Osoby przeprowadzające kontrole:

· upoważnieni członkowie Gminnej Komisji Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii gminy Czarny Dunajec w razie potrzeby w asyście funkcjonariuszy Policji

 


Dokumenty wymagane przez organ kontrolny od przedsiębiorcy podczas kontroli

(art. 18 ust. 7 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi):

· zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z aktualną opłatą,

· tytuł prawny do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży,

· faktury zakupu napojów alkoholowych,

· opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

Dokumenty sporządzane podczas kontroli:

 · protokół kontrolny, inne (w razie potrzeby),

Inne uwagi:

· pracownicy organu kontrolnego posiadają upoważnienia bądź też legitymacje służbowe do przeprowadzenia kontroli (art. 79a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej),

· kontrolę przeprowadza się po uprzednim pisemnym zawiadomieniu (za wyjątkiem sytuacji opisanych w art. 79 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej),

· przedsiębiorca zobowiązany jest do posiadania książki kontroli przedsiębiorcy oraz do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli, w szczególności w czasie jego nieobecności (art. 80 ust. 3 i art. 81 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej),

· kontrolę wykonuje się siedzibie kontrolowanego, miejscu wykonywania działalności gospodarczej lub, za zgodą lub na wniosek kontrolowanego, w innym miejscu przechowywania dokumentacji lub w siedzibie organu kontroli (art. 80a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2018 r.

 

· przeprowadzono 27 kontroli, w tym część z funkcjonariuszami Policji,

  • w wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących wszczęciem postępowania o cofnięcie zezwolenia - stwierdzono jedynie uchybienia o charakterze porządkowym (brak stosownych wywieszek, brak książki kontroli, itp.),
  • drobne nieprawidłowości wykazane w około 20% kontrolowanych placówek usuwano w trakcie kontroli lub w zaleconym terminie