Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo

Aktualne informacje
OBWIESZCZENIE
// 2012-09-07 do 2012-11-09
Wójta Gminy Czarny Dunajec o terminie ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmian fragmentów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Dunajec. czytaj więcej
Projekty zmian do wglądu
// 2012-04-30 do 2012-05-16
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi Wójt Gminy Czarny Dunajec zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Dunajec obejmujący wybrane obszary poszczególnych miejscowości w gminie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. czytaj więcej
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Dunajec, dla obszaru „Chochołów - 13"
// 2011-11-08 do 2011-12-06
Na podstawie art. 17 pkt l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, póz. 717 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. l ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, póz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Czarny Dunajec uchwały Nr YI/58/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Dunajec, uchwalonego uchwałą Nr YII/59/2003 Rady Gminy w Czarnym Dunajcu z dnia 30 maja 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 193, póz. 2408, z późn. zm.), dla obszaru „Chochołów - 13", położonego na terenie sołectwa Chochołów. czytaj więcej