Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Wyprawka szkolna

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2020 r.

CEL PROGRAMU

Wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnych uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z POMOCY

Zgodnie z projektem pomoc w ramach programu udzielana będzie uczniom:

·słabowidzącym,

·niesłyszącym,

·słabosłyszącym,

·z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

·z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

·z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

·z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6;

·uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

·uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6 i 8

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz.2245 oraz z 2019 r. poz. 1287).

 

W roku szkolnym 2020/2021:

– pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych, będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym w tym roku szkolnym do:

·branżowej szkoły I stopnia,

·klasy I branżowej szkoły II stopnia,

·klas I i II czteroletniego liceum ogólnokształcącego,

·klas II i III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych wczteroletnim liceum ogólnokształcącym,

·klas I i II pięcioletniego technikum,

·klas II–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,

·szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy;

– pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia w zawodach, będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w tym roku szkolnym do:

·klasy III branżowej szkoły I stopnia,

·klas III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum;

– pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w tym roku szkolnym do:

·klas I i II branżowej szkoły I stopnia,

·klasy I branżowej szkoły II stopnia,

·klas I i II pięcioletniego technikum,

·klasy II dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej wpięcioletnim technikum.

KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY

Pomoc w formie dofinansowania przeznaczona jest dla uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkół ; podstawą do skorzystania z pomocy jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2020/2021 w termie ustalonym odpowiednio przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na siedzibę szkoły.

Do wniosku należy dołączyć kopię przeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe, albo kopięorzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Projekty dotyczące programu:

Zał. Nr 1 projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022,

Zał. Nr 2 projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielana pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022

 


pdfZał. Nr 1 projekt Rozporzadzenia_ostatni
Dodano: 2020-07-15 10:07:52Pobrano: 297 // 1.05 MB
pdfZał. Nr 2 projekt-uchwaly
Dodano: 2020-07-15 10:07:52Pobrano: 257 // 0.32 MB