Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Kanały technologiczne

Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu działając na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z2018 r., poz. 2068 z późn. zm.) informuje, iż w trakcie przygotowania jest zadanie „Przebudowa dróg gminnych „Grapa – Beskid” 360181K, „Harkabuz - Beskid” 360416K, „Kaplica – Grapa” 360180K w miejscowości Odrowąż”.

W ramach wyżej wymienionej inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanały udostępniane są na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenie zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego należy kierować na piśmie na adres:

Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu

ul. Piłsudskiego 2

34-470 Czarny Dunajec

Zgodnie z zapisami art.4 pkt. 15a ustawy jw. kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczaniu lub eksploatacji:

a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Informuję również, iż w myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie, po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcie umowy najmu lub dzierżawy zgodnie z art. 7 ustawy), jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Niniejsza informacja została udostępniona na stronie internetowej Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu storna internetowa: www.czarny-dunajec.pl w zakładce „kanały technologiczne” przesłana do wiadomości Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa.