Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Założenia projektuPartnerzy wypracowali optymalny zakres projektu obejmujący zadania inwestycyjne, miękkie, innowacyjne i ukierunkowane na wszystkie grupy społeczne, w tym defaworyzowane, jak i osoby niepełnosprawne. Takie działania pozwolą na zaspokojenie zdiagnozowanych potrzeb i problemów pogranicza w szczególności w sferze dziedzictwa kulturowego i rozwoju transgranicznych produktów turystycznych jako element uzupełniający Szlaku wokół Tatr. Jako nowatorskie działania należy uznać wprowadzenie nowych usług na pograniczu do tej pory nie występujących w obszarach partnerów, poprzez połączenie formy rekreacji i edukacji w utworzonych strefach i szlakach. To połączenie edukacji z zabawą ukierunkowaną na zdrowy i aktywny tryb życia, co najlepiej oddają kluczowe słowa zawarte w tytule mikroprojektu: "aktywnie i mobilnie". Partner słowacki wykorzysta również formę interaktywnych gier i zabaw na oznakowanym szlaku prowadzącym na wzgórze Bubenik. Rozwiązanie zdefiniowanych problemów może nastąpić jedynie dzięki transgranicznej współpracy obu partnerów gdyż problem ma wymiar transgraniczny. Przedsięwzięcie wpisuje się w ramy Programu i realizuje zarówno przyjęte cele jak i zaplanowane do realizacji wskaźniki.