Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Budżet Gminy 2005

U C H W A Ł A B U D Ż E T O W A
GMINY CZARNY DUNAJEC 
na rok 2005
Nr XXIII/201/2005
RADY GMINY W CZARNYM DUNAJCU
z dnia 24 stycznia 2005 roku

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 , pkt. 9 lit. c , d, i, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami / oraz art. 109, art.110, art. 116, art.124, art.128 ust.2, art. 134 ust. 3 i 4, art.135 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / tekst jedn. Dz. U z 2003r Nr 15 poz.148 z późniejszymi zmianami /

RADA GMINY W CZARNYM DUNAJCU uchwala co następuje:

§ 1
 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 29.389.805 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1 .
 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 29.406.629 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu na kwotę 16.824 złote który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów
 3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.200.000 złotych i rozchody budżetu w kwocie 1.183.176 złotych zgodnie za załącznikiem Nr 3.

§ 2
Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją :

 1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami, jak załącznik Nr 4
 2. zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego , jak załącznik Nr 5.

§ 3

Ustala się dochody budżetu gminy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych , zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 4
Ustala się
 1. wykaz zadań gospodarczych , obejmujących wydatki majątkowe budżetu w wysokości 4.298.048 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
 2. limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, stanowiące limity ustalone na 2004 rok wraz z ich zmianami, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 5

W planie wydatków budżetu wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy , w łącznej kwocie 1.378.700 złotych , w układzie klasyfikacji budżetowej , jak załącznik Nr 9.§ 6
Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych :

 1. dla instytucji kultury na kwotę 240.000 złotych , zgodnie z załącznikiem Nr 10.
 2. dla działających na terenie gminy publicznych szkół prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 1.582.300 złotych , zgodnie z załącznikiem Nr 11.
 3. na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku , na łączną kwotę 190.000 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 7

Tworzy się rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 211.030 złotych
 1. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie 80.000 złotych na pokrycie kosztów dokumentacji sal gimnastycznych

§ 8

Ustala się kwotę dotacji dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej, na pokrycie kosztów likwidacji zakładu w wysokości 16.999 złotych.

§ 9

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej,

zgodnie z załącznikiem Nr 13
§ 10

Ustala się plany przychodów i wydatków

zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 11

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 12

Przyjmuje się Prognozę Długu Gminy Czarny Dunajec ,zgodnie z załącznikiem Nr 16.
§ 13
Upoważnia się Wójta Gminy do :

 1. zaciągnięcia zaplanowanych w przychodach budżetu kredytów
 2. spłaty zaplanowanych w rozchodach budżetu rat kredytów i pożyczek do kwot określonych w załączniku Nr 3 oraz spłaty związanych z nimi odsetek,
 3. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku niedoboru budżetowego do maksymalnej wysokości 200.000 złotych
 4. zaciągania zobowiązań, przekraczających granicę wydatków ustalonych w budżecie gminy na 2005 rok, na zadania realizowane w okresach sezonowych tj:
  1. odśnieżanie dróg do kwoty 300.000 zł
  2. zakup opału na sezon grzewczy do kwoty 260.000 zł
  3. dowóz uczniów do szkół do kwoty 210.000 zł
 5. zaciągania zobowiązań na realizację zadań gospodarczych, ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym gminy, do wysokości kwot wykazanych w tym programie.
 6. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.
 7. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej , obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne , na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe.
 8. Udzielania pożyczek do kwoty 100.000 zł w roku budżetowym
 9. Udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 100.000 zł w roku budżetowym
§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i zobowiązuje się Wójta Gminy do przedłożenia Radzie Gminy :

 1. informacji o przebiegu wykonanie budżetu za pierwsze półrocze 2005 r w terminie do 31 sierpnia 2005 roku  w szczegółowości do działu budżetowego.
 2. sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2005 rok  w terminie do dnia 31 marca 2006 roku.- w szczegółowości odpowiadającej zakresowi szczegółowości niniejszej uchwały budżetowej .
§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
htmlZałącznik Nr 1
Dodano: 2011-02-15 14:27:52Pobrano: 1134 // 0.01 MB
htmlZałącznik Nr 2
Dodano: 2011-02-15 14:32:35Pobrano: 1150 // 0.05 MB
htmlZałącznik Nr 3
Dodano: 2011-02-15 14:37:36Pobrano: 1174 // 0.00 MB
htmlZałącznik Nr 4
Dodano: 2011-02-15 14:40:12Pobrano: 1168 // 0.02 MB
htmlZałącznik Nr 5
Dodano: 2011-02-15 14:41:03Pobrano: 1137 // 0.01 MB
htmlZałącznik Nr 6
Dodano: 2011-02-15 14:41:22Pobrano: 1116 // 0.00 MB
htmlZałącznik Nr 7
Dodano: 2011-02-15 14:41:43Pobrano: 1130 // 0.02 MB
htmlZałącznik Nr 8
Dodano: 2011-02-15 14:42:02Pobrano: 1114 // 0.03 MB
htmlZałącznik Nr 9
Dodano: 2011-02-15 14:42:23Pobrano: 1122 // 0.02 MB
htmlZałącznik Nr 10
Dodano: 2011-02-15 14:42:42Pobrano: 1226 // 0.00 MB
htmlZałącznik Nr 11
Dodano: 2011-02-15 14:43:23Pobrano: 1122 // 0.00 MB
htmlZałącznik Nr 12
Dodano: 2011-02-15 14:43:45Pobrano: 1130 // 0.00 MB
htmlZałącznik Nr 13
Dodano: 2011-02-15 14:44:05Pobrano: 1184 // 0.00 MB
htmlZałącznik Nr 14
Dodano: 2011-02-15 14:44:55Pobrano: 1151 // 0.01 MB
htmlZałącznik Nr 15
Dodano: 2011-02-15 14:45:20Pobrano: 1127 // 0.00 MB
htmlZałącznik Nr 16
Dodano: 2011-02-15 14:45:38Pobrano: 1135 // 0.02 MB