Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Budżet Gminy 2006

UCHWAŁA NR XXXII/298/2005 W SPRAWIE: UCHWAŁA BUDŻETOWA
 2005.12.30


U C H W A Ł A B U D Ż E T O W A
GMINY CZARNY DUNAJEC
na rok 2006
Nr XXXII/298/2005
RADY GMINY W CZARNYM DUNAJCU
z dnia 30 grudnia 2005 roku

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 , pkt. 9 lit. c , d, i, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami / oraz art. 109, art.110, art. 116, art.124, art.128 ust.2, art. 134 ust. 3 i 4, art.135 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / tekst jedn. Dz. U z 2003r Nr 15 poz.148 z późniejszymi zmianami / 

RADA GMINY W CZARNYM DUNAJCU uchwala co następuje:

§ 1
1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 34.105.669 złotych
zgodnie z załącznikiem Nr 1 .
2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 36.173.614 złotych
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu na kwotę 2.067.945 złotych
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- zaciągniętych kredytów w kwocie 2.067.945 złotych

Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.051.121 złotych i rozchody budżetu w kwocie 983.176 złotych
zgodnie z załącznikiem Nr 3.


§ 2

Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją :

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami,

jak załącznik Nr 4

2) zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, jak załącznik Nr 5.§ 3

Ustala się dochody budżetu gminy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 6.


§ 4
Ustala się
a) wykaz zadań gospodarczych , obejmujących wydatki majątkowe budżetu w wysokości 7.282.600 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
b) limity dla wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, z równoczesną zmianą limitów ustalonych w uchwale budżetowej na 2005 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8.


§ 5

W planie wydatków budżetu wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy , w łącznej kwocie 1.710.600 złotych , w układzie klasyfikacji budżetowej , jak załącznik Nr 9. 


§ 6

Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych :

a) dla instytucji kultury na kwotę 630.000 złotych , zgodnie z załącznikiem Nr 10.

b) dla działających na terenie gminy publicznych szkół prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych - na łączną kwotę 1.740.000 złotych , zgodnie z załącznikiem Nr 11.

c) na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku , na łączną kwotę 202.000 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 12.


§ 7
Tworzy się:
1. rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 185.714 złotych
rezerwę celową na stypendia dla uczniów w kwocie 100.000 złotych


§ 8

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej,
zgodnie z załącznikiem Nr 13 

§ 9


Ustala się plany przychodów i wydatków
- zakładów budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 10


Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zgodnie z załącznikiem Nr 15.


§ 11

Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku budżetowym 2006 przyjmuje się Prognozę Długu Gminy Czarny Dunajec, zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 12


Upoważnia się Wójta Gminy do :

1) zaciągnięcia zaplanowanych w przychodach budżetu kredytów

2) spłaty zaplanowanych w rozchodach budżetu rat kredytów i pożyczek do kwot określonych w załączniku Nr 3 oraz spłaty związanych z nimi odsetek,

3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku niedoboru budżetowego do maksymalnej wysokości 200.000 złotych

4) zaciągania zobowiązań na realizację zadań gospodarczych, ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym gminy, do wysokości kwot wykazanych w tym programie. 

5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

6) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej , obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne , na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe.

7) Udzielania pożyczek do kwoty 100.000 zł w roku budżetowym

8) Udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 100.000 zł w roku budżetowym 

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i zobowiązuje się Wójta Gminy do przedłożenia Radzie Gminy :

a) informacji o przebiegu wykonanie budżetu za pierwsze półrocze 2006 r w terminie do 

31 sierpnia 2006 roku - w szczegółowości do działu budżetowego.

b) sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2006 rok - w terminie do dnia 31 marca 2007 roku.- w szczegółowości odpowiadającej zakresowi szczegółowości niniejszej uchwały budżetowej . 

§ 15


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 r.

i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 
 
docZałącznik Nr 1
Dodano: 2011-02-15 14:48:31Pobrano: 1134 // 0.05 MB
docZałącznik Nr 2
Dodano: 2011-02-15 14:48:51Pobrano: 1124 // 0.12 MB
docZałącznik Nr 3
Dodano: 2011-02-15 14:55:19Pobrano: 1143 // 0.03 MB
docZałącznik Nr 4
Dodano: 2011-02-15 14:55:39Pobrano: 1146 // 0.07 MB
docZałącznik Nr 5
Dodano: 2011-02-15 14:55:56Pobrano: 1182 // 0.03 MB
docZałącznik Nr 6
Dodano: 2011-02-15 14:56:15Pobrano: 1142 // 0.03 MB
docZałącznik Nr 7
Dodano: 2011-02-15 14:56:35Pobrano: 1213 // 0.07 MB
docZałącznik Nr 8
Dodano: 2011-02-15 14:56:55Pobrano: 1206 // 0.07 MB
docZałącznik Nr 9
Dodano: 2011-02-15 14:57:15Pobrano: 1216 // 0.06 MB
docZałącznik Nr 10
Dodano: 2011-02-15 14:57:36Pobrano: 1176 // 0.03 MB
docZałącznik Nr 11
Dodano: 2011-02-15 14:57:59Pobrano: 1150 // 0.03 MB
docZałącznik Nr 12
Dodano: 2011-02-15 14:58:24Pobrano: 1193 // 0.03 MB
docZałącznik Nr 13
Dodano: 2011-02-15 14:58:46Pobrano: 1164 // 0.03 MB
docZałącznik Nr 14
Dodano: 2011-02-15 14:59:07Pobrano: 1176 // 0.03 MB
docZałącznik Nr 15
Dodano: 2011-02-15 14:59:29Pobrano: 1107 // 0.03 MB
docZałącznik Nr 16
Dodano: 2011-02-15 15:00:03Pobrano: 1141 // 0.08 MB