Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Budżet Gminy 2008

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR X/105/2007 NA ROK 2008
 2007.12.12


U C H W A Ł A B U D Ż E T O W A 
GMINY CZARNY DUNAJEC
na rok 2008
Nr X/105/2007
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 12 grudnia 2007 roku

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 , pkt. 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 24 ust. 11, art.165, art. 184, art.188 ust. 2, art.195 ust.2, art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 249 poz.2104 z późniejszymi zmianami) oraz art.28 ust.3 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r Nr 13 poz.123 z późniejszymi zmianami) 

RADA GMINY W CZARNYM DUNAJCU uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 42.246.961 złotych zgodnie 
z załącznikiem Nr 1.
2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 49.898.406 złotych zgodnie 
z załącznikiem Nr 2.
Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 7.651.445 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów
3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 8.500.000 złotych i rozchody budżetu w kwocie 848.555 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją:
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami, jak załącznik Nr 4

§ 3

Ustala się dochody budżetu gminy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4

Ustala się:
a) wykaz zadań gospodarczych , obejmujących wydatki majątkowe budżetu w wysokości 12.293.000 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
b) limity dla wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie 
z załącznikiem Nr 7.

§ 5

W planie wydatków budżetu wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy , w łącznej kwocie 2.425.900 złotych , jak załącznik Nr 8. 

§ 6

1. Udziela się z budżetu :
a) dotacje podmiotowe na łączną kwotę 700.000 złotych, dla gminnych instytucji kultury - określonych podmiotowo i kwotowo w załączniku Nr 9.
2. wydatki budżetu obejmują środki na dotacje:
a) dla działających na terenie gminy publicznych szkół prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych - na łączną kwotę 2.660.000 złotych , zgodnie z załącznikiem Nr 10.
b) na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku - prowadzącym działalność pożytku publicznego, na łączną kwotę 255.000 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr11.

§ 7
Tworzy się: 
1. rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 264.977 złotych
rezerwę celową na zabezpieczenie udzielonych gwarancji i poręczeń w kwocie 228.849 złotych
rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 35.000 złotych

§ 8

Ustala się plany przychodów i wydatków:
-zakładów budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 12
§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zgodnie z załącznikiem Nr 13 

§ 10 

Ustala się roczne limity dla:
1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - do kwoty 200.000 zł
2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - do kwoty 7.651.445 złotych
3) zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - do kwoty 848.555 złotych 


§ 11

1. Upoważnia się Wójta Gminy Czarny Dunajec do :
1) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach jak załącznik Nr 8
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna 
dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku - na łączną 
kwotę 1.000.000 złotych
3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu 
budżetowego do maksymalnej wysokości 200.000 złotych
4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej , obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne, dotacje, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe.
5) Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji . Łączna kwota udzielonych w roku budżetowym poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć 100.000 złotych
6) Udzielania pożyczek z budżetu do kwoty 200.000 złotych 
7) Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach 
w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.
4. Upoważnia się Dyrektora Zakładu Budżetowego Przedszkole do dokonywania w planie finansowym zakładu budżetowego innych zmian, niż określone w art. 24 ust.10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104), pod warunkiem, że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu, ani zwiększenia dotacji z budżetu. 

§ 12

Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku budżetowym 2008 przyjmuje się Prognozę Łącznej Kwoty Długu Gminy Czarny Dunajec, zgodnie z załącznikiem Nr 14

§ 13

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarny Dunajec
2. Ustala się szczegółowość:
a) informacji o przebiegu wykonanie budżetu za pierwsze półrocze 2008 r - jak zakres szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale
b) informacji o wykonaniu w I półroczu 2008 roku planu finansowego Gminnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Centrum Kultury i Promocji oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w szczegółowości odpowiadającej planom przyjętym przez Kierowników, z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań ( w tym zobowiązań wymagalnych). 

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r.
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 

pdfZałącznik Nr 1
Dodano: 2011-02-16 11:12:30Pobrano: 1173 // 0.08 MB
pdfZałącznik Nr 2
Dodano: 2011-02-16 11:12:50Pobrano: 1126 // 0.14 MB
pdfZałącznik Nr 3
Dodano: 2011-02-16 11:13:07Pobrano: 1097 // 0.05 MB
pdfZałącznik Nr 4
Dodano: 2011-02-16 11:13:22Pobrano: 1174 // 0.08 MB
pdfZałącznik Nr 5
Dodano: 2011-02-16 11:13:39Pobrano: 1119 // 0.07 MB
pdfZałącznik Nr 6
Dodano: 2011-02-16 11:14:07Pobrano: 1163 // 0.08 MB
pdfZałącznik Nr 7
Dodano: 2011-02-16 11:14:31Pobrano: 1130 // 0.07 MB
pdfZałącznik Nr 8
Dodano: 2011-02-16 11:14:49Pobrano: 1163 // 0.06 MB
pdfZałącznik Nr 9
Dodano: 2011-02-16 11:15:09Pobrano: 1126 // 0.06 MB
pdfZałącznik Nr 10
Dodano: 2011-02-16 11:15:54Pobrano: 1138 // 0.07 MB
pdfZałącznik Nr 11
Dodano: 2011-02-16 11:16:12Pobrano: 1222 // 0.08 MB
pdfZałącznik Nr 12
Dodano: 2011-02-16 11:16:28Pobrano: 1191 // 0.06 MB
pdfZałącznik Nr 13
Dodano: 2011-02-16 11:16:45Pobrano: 1148 // 0.08 MB
pdfZałącznik Nr 14
Dodano: 2011-02-16 11:17:17Pobrano: 1170 // 0.12 MB
pdfSprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Czarny Dunajec w 2008 roku
Dodano: 2011-09-21 10:08:16Pobrano: 1065 // 0.27 MB