Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Budżet Gminy 2010

pdfzalaczniki 1-17
Dodano: 2011-03-07 20:53:27Pobrano: 1318 // 0.30 MB
pdfINFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY CZARNY DUNAJEC ZA 2010 ROK:
Dodano: 2011-03-08 14:25:35Pobrano: 1249 // 0.07 MB
pdfSprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarny Dunajec za rok 2010
Dodano: 2011-09-21 10:00:59Pobrano: 1188 // 0.32 MB
U C H W A Ł A   B U D Ż E T O W A
GMINY CZARNY DUNAJEC
na rok 2010
Nr XXXII/314/2009
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 30 grudnia 2009 rokuNa podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 , pkt. 9 lit. d, i  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 24 ust. 11, art.165, art. 184, art.188 ust. 2, art.195 ust.2, art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 249 poz.2104 z późniejszymi zmianami) oraz art.28 ust.3 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r Nr 13 poz.123 z późniejszymi zmianami) RADA GMINY W CZARNYM DUNAJCU  uchwala co następuje:

§ 1
1. Ustala się dochody budżetu  w wysokości   52.852.762 złote zgodnie z załącznikiem Nr 1 .
2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości     59.227.766  złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 6.375.004 złote, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów
3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 8.026.700 złotych i rozchody budżetu w kwocie  1.651.696 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją:

1)      zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami, jak załącznik Nr 4

§ 3

Ustala się dochody budżetu gminy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4

Ustala się

a)      wykaz zadań gospodarczych , obejmujących  wydatki majątkowe budżetu w wysokości       13.723.832 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
b)      limity dla wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
c)      Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 5

W planie wydatków budżetu wyodrębnia się środki Funduszu Sołeckiego , w łącznej kwocie 497.672 złote, w tym wydatki majątkowe w kwocie 82.743 złote, jak załącznik Nr 9. 

§ 6

1.  Udziela się z budżetu :

a)      dotacje podmiotowe na łączną kwotę 859.000 złotych, dla: gminnych instytucji kultury  - określonych podmiotowo i kwotowo w załączniku Nr 10.
2.  wydatki budżetu obejmują środki na dotacje:
a)  dla działających na terenie gminy publicznych szkół prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych - na łączną kwotę  3.442.500 złotych , zgodnie z załącznikiem Nr 11.
b)      na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku - prowadzącym działalność pożytku publicznego, na łączną kwotę 200.000 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr12
c)      na wspieranie sportu kwalifikowanego - na łączną kwotę 140.000 złotych, zgodnie z załącznikiem   Nr 13   
d)      celowe stanowiące pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego, oraz szkole wyższej - w kwocie 2.984.132 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 14
e)      na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - na łączną kwotę 73.100 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 15

§ 7

Tworzy się:

1. rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane  w kwocie 300.554 złotych
2.  rezerwę celową na zabezpieczenie udzielonych gwarancji i poręczeń  w kwocie 413.207 złotych
3. rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe  w kwocie 33.000 złotych
 
§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zgodnie z załącznikiem Nr 16

§ 9

Ustala się roczne limity dla:

1)      zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - do kwoty 200.000 zł
2)      zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - do kwoty  6.375.004 złote
3)      zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - do kwoty  1.651.696 złotych 

§ 10

1.   Upoważnia się Wójta Gminy Czarny Dunajec do:
1)        zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach jak załącznik Nr 7
2)        zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku - na łączną kwotę 1.000.000 złotych
3)        zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 200.000 złotych
4)        dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej , obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne, dotacje, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe.
5)        Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji . Łączna  kwota udzielonych w roku budżetowym poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć 100.000 złotych
6)        Udzielania pożyczek z budżetu do kwoty 200.000 złotych
7)        Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

 § 11

Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku budżetowym 2010 przyjmuje się Prognozę Łącznej Kwoty Długu Gminy Czarny Dunajec, zgodnie z załącznikiem Nr 17

§ 12
 

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarny Dunajec

2. Ustala się szczegółowość:

a) informacji o przebiegu wykonanie budżetu za pierwsze półrocze 2010 r - jak zakres szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale
b)      informacji o wykonaniu w I półroczu 2010 roku planu finansowego Gminnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Centrum Kultury i Promocji oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w szczegółowości odpowiadającej planom przyjętym przez Kierowników, z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań ( w tym zobowiązań wymagalnych).     

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r.

i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.