Załącznik Nr 15 do Uchwały Budżetowej na 2005 rok
Rady Gminy w Czarnym Dunajcu
Nr XXIII/201/2005, z dnia 24 stycznia 2005 roku
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ


w złotychPrzychody

Wydatki


Stan środków na początek roku

Przychody kwota

Wydatki kwota

Stan fuduszu na koniec roku

9.061

5.200

14.000

261


  1. ŹRÓDŁA DOCHODÓW:  1. ZADANIA FUNDUSZU: