Załącznik Nr 16 do Uchwały Budżetowej na 2005 r
Rady Gminy w Czarnym Dunajcu
Nr XXIII/201/2005, z dnia 24 stycznia 2005 roku


PROGNOZA SPŁATY DŁUGU GMINY w poszczególnych latach

  1. Wykaz zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wysokość rat

w złotych

Lp

Pożyczka lub kredyt

Wysokość


Spłaty

do 2003r

R a t y

2004r

2005r

2006r

2007r

2008r

2009r


1.

NFOŚ i GW

Oczyszczalnia ścieków


1.941.000


1341.000


400.000


200.000

2.

NFOŚ i GW ****

Kanalizacja


4.641.500842.000


842.000


842.000


842.000

842.000


431.500

3.

EFRWP- BIG Bank sala Cz.Dunajec


400.000


270.000

130.000


4.

EFRWP � kredyt szkoła Pieniążkowice


600.00070.590


141.176


141.176


141.176

105.882


5.

Planowany kredyt � szkoła Czerwienne


600.000

150.000


150.000


150.000


150.000

5.

Planowany kredyt - szkoła Ratułów


600.000

150.000


150.000


150.000


150.000


Razem:

8.782.500

1611.000

1442.590

1183.176

1283.176

1283.176

1247.882

731.500

**** uwaga do poz.2 - kwota z umowy 4.641.500 złotych, kwota pobrana 3.418.977 złotych


  1. Udzielone przez gminę pożyczki

spłata może być dokonana poprzez konwersję zobowiązań spółki na udziały  1. Spłaty rat i odsetek


2003r

2004 r

2005 r

2006 r

2007 r

2008 r

2009 r

I . Dochody budżetu ogółem

25.716.436

30.065.569

29.389.805

30.351.600

31.337.900

32.270.800

33.619.600

a) pod.i opł.lokalne

2.011.281

2.011.000

2.089.500

20.090.000

2.100.000

2.200.000

2.280.000

b) udziały w podatkach

1.135.319

1.537.679

1.740.515

1.810.200

1.845.300

1.875.900

1.920.000

c)dochody z mienia

907.910

1.678.510

802.500

750.000

756.000

760.000

765.000

d)subwencje

17.904.860

20.147.881

20.769.227

21.050.000

21.886.600

22.634.900

23.654.600

e)dotacje-zad.zlecone

1.750.653

2.598.569

2.717.090

4.321.600

4.400.000

4.450.000

4.500.000

II.Przychody budżetu

602.936

671.099

1.200.000

2.1 kredyty krajowe

329.203

292.573

1.200.000

2.2 pożyczki krajowe

21.776

-


2.3 wolne środki

251.957

378.526


III.Wydatki budżetu

25.784.221

29.236.436

29.406.629

29.068.424

30.054.724

31.022.918

32.888.100

3.1wydatki bieżące

21.296.105

24.890.113

25.108.581

27.029.584

28.077.400

29.310.000

31.040.977

3.2 w tym odsetki

71.500

58.000

68.000

60.000

52.000

34.000

17.000

3.3 wydatki majątkowe

4.488.116

4.346.323

4.298.048

2.038.840

1.977.324

1.712.918

1.847.123

IV.Rozchody budżetu

535.000

1.493.711

1.183.176

1.283.176

1.283.176

1.247.882

731.500

4.1 spłata pożyczek

400.000

1.242.000

1.042.000

842.000

842.000

842.000

431.500

4.2 spłata kredytów

135.000

200.590

141.176

441.176

441.176

405.882

300.000

4.3 udzielone pożyczki


51.121


Ogółem 3.2+IV

606.500

1.551.711

1.251.176

1.343.176

1.335.176

1.281.882

748.500

V. Zadłużenie na koniec roku � z tyt. Pożyczek i kredytów4.456.4034.528.9104.545.7343.262.5581.979.382731.500-

Wskaźnik %,z art.113

2,36

5,16

4,26

4,43

4,286

3,97

2,23

Wskaźnik %,z art.114

17,33

15,06

15,47

10,75

6,32

2,27

-