Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2005 rok
Rady Gminy w Czarnym Dunajcu
Nr XXIII/201/2005, z dnia 24 stycznia 2005 roku

PROGNOZOWANE DOCHODY budżetu gminy na 2005 rok

w złotych

Dział

N a z w a działu

Ważniejsze źródła dochodów

Kwota
010

Rolnictwo i łowiectwo

73.000


Opłaty za wodę z wodociągu w Czarnym Dunajcu

73.000

020

Leśnictwo

352.200


Sprzedaż drewna z lasu gminnego

350.000

600

Transport i łączność

344.810


Dotacja celowa otrzym.na podst. porozumienia z ZDW Kraków � chodnik przy drodze wojewódzkiej.

344.810

700

Gospodarka mieszkaniowa

423.610


Dochody z czynszów i dzierżaw

411.610


Sprzedaż mienia komunalnego

12.000

750

Administracja publiczna

213.320


Odsetki od środków na rachunkach bankowych

55.000


Dotacja celowa na zadania zlecone

146.000


5% doch.uzysk.na rzecz budżetu państwa

2.320

751

Urzedy nacz.org.wł.pańs.kontr.i ochr.prawa oraz sądow

3.110

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

250

756

Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem3.830.015


Podatek od nieruchomości

1.254.000


Podatek od czynności cywilno-prawnych

100.000


Opłata skarbowa

65.000


Wpływy z karty podatkowej

75.000


Podatek rolny

65.000


Podatek leśny

70.000


Podatek od środków transportowych

200.000


Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

1.730.515


Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

10.000


Podatek od spadków i darowizn

30.000


Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

190.000

758

Różne rozliczenia

20.769.227


Część oświatowa subwencji ogólnej

11.631.189


Część wyrównawcza subwencji ogólnej

9.138.038

801

Oświata i wychowanie

360.238


Dotacja z programu PAOW na budowę szkoły Cz. Dunajec

314.238


Odsetki od środków na rachunkach bankowych

5.000


Wynajem samochodów

41.000

852

Pomoc społeczna

2.740.270


Dotacje celowe na zadania własne

169.540


Dotacje celowe na zadania zlecone

2.567.730

900

Gospod.komunalna i ochrona środowiska

170.000


Opłaty za odbiór śmieci

170.000

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

20.000


Wpłaty i inne dochody � imprezy lulturalne

20.000

926

Kultura fizyczna i sport

89.755


Środki z EUREGIONU TATRY

62.670


Dotacja celowa- udział gmin w realizacji wspólnego zadania

24.085


Dochody ogółem

29.389.805