Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2005 rok
Rady Gminy w Czarnym Dunajcu
Nr XXIII/201/205, z dnia 24 stycznia 2005 roku

PLAN WYDATKÓW budżetu gminy w Czarnym Dunajcu na 2005 rok

w złotych

Dział

W

T y m.:
Rozdział


KWOTA

Z tego

Wydatki


N a z w a

RAZEM

Bieżące

w tym:

wynagr.i pochodne

w tym:

dotacje

w tym:

wydatki na obsł.długu publiczn.

Majątkowe

010


Rolnictwo i łowiectwo

180.400

80.400

17.781

1.400


100.000


01010

Infrastrukt.woddoc.isanitac.wsi

173.000

73.000

17.781100.000


01030

Izby rolnicze

1.400

1.400


1.400
01095

Pozostała działalność

6.000

6.000

020


Leśnictwo

85.000

85.000

63.778

02001

Gospodarka leśna

85.000

85.000

63.778
600


Transport i łączność

3.613.534

2.489.724

60.0001.123.810


60013

Drogi publiczne wojewódzkie

449.810

449.810


60014

Drogi publiczne powiatowe

495.000

495.000


60016

Drogi publiczne gminne

2.107.824

1.928.824

60.000179.000


60017

Drogi wewnętrzne

560.900

560.900

700


Gospodarka mieszkaniowa

261.000

161.000

6.944100.000


70005

Gospodarka .grunt.i nieruchom.

261.000

161.000

6.944100.000

750


Administracja publiczna

3.159.600

3.109.600

2.189.12050.000


75011

Urzędy wojewódzkie

146.000

146.000

146.000

75022

Rady gmin

175.000

175.000


75023

Urzędy gmin

2.820.600

2.770.600

2.043.12050.000


75095

Pozostała działalność

18.000

18.000

751


Urz.nacz.or. wł.kontr.i och.pr.

3.110

3.110


75101

Urzędy naczelnych organów wł.pań.kontr.i ochrony prawa


3.110


3.110

754


Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpożarowa


533.750


533.750


135.967

75405

Komendy Powiatowe Policji

20.500

20.500


75412

Ochotnicze straże pożarne

513.000

513.000

135.967

75414

Obrona cywilna

250

250

756


Doch.od osób prawn.od os.fiz i od inn.jedn.nie pos.osob. pra

Oraz wyd zw.z ich poborem60.00060.00050.000

75647

Pobór pod. i opłat i niep.na.bud

60.000

60.000

50.000
757


Obsługa długu publicznego

68.000

68.00068.00075702

Obsługa pap.wart. kredytów i pożyczek jednostek sam.terytor.


68.000


68.000
68.000


758


Różne rozliczenia

291.030

291.030


75818

Rezerwy ogólne i celowe

291.030

291.030

801


Oświata i wychowanie

15.881.113

13.236.875

8.767.655

1.943.300


2.644.238


80101

Szkoły podstawowe

10.161.138

7.516.900

5.263.880

1.050.000


2.644.238


80104

Przedszkola

1.052.000

1.052.000

452.875

516.000
80110

Gimnazja

3.571.000

3.571.000

2.589.300

377.300
80113

Dowóz uczniów do szkół

561.075

561.075

114.200

80114

Zesp.obsł. ekonom. admin.szkół

370.300

370.300

328.000

80146

Dokszt.i doskon.nauczycieli

59.500

59.500


80195

Pozostała działalność

106.100

106.100

19.400
803


Szkolnictwo wyższe

21.000

21.000


80395

Pozostała działalność

21.000

21.000

851


Ochrona zdrowia

420.000

200.000

100.771220.000


85121

Lecznictwo ambulatoryjne

220.000

220.000


85149

Programy profilaktyki zdrowotn

10.000

10.000


85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

190.000

190.000

100.771
852


Pomoc społeczna

3.136.210

3.136.210

344.810

85212

Świadcz.rodzinne oraz skł.na ubezp. emeryt.i rent. z ubezp.sp


2.360.000


2.360.000


90.820

85213

Składki na ubezpieczenie zdrow

Opłacane za osoby pob.świadcz


15.530


15.530


85214

Zasiłki i pomoc w naturze

395.690

395.690


85215

Dodatki mieszkaniowe

5.000

5.000


85219

Ośrodki pomocy społecznej

284.370

284.370

232.620

85228

Usługi opiekuńcz.i sp.usłu opie

25.620

25.620

21.370

85295

Pozostała działalność

50.000

50.000

900


Gospodarka komunalna i ochrona środowiska


859.906


859.906


70.810


16.999
90001

Gosp.ściekowa i ochrona wód

100.000

100.000


90003

Oczyszczanie miast i wsi

245.907

245.907

70.810

90004

Utrzymanie zieleni

6.000

6.000


90015

Oświetlenie ulic placów i dróg

481.000

481.000


90017

Zakłady gospodarki komunalnej

16.999

16.999


16.999
90095

Pozostała działalność

10.000

10.000

921


Kultura i ochr.dziedz. narod.

548.200

509.200

21.440

344.000


39.000


92105

Pozostałe zadania w zakr.kultur

308.200

269.200

21.440

104.000


39.000


92116

Biblioteki

240.000

240.000


240.000926


Kultura fizyczna i sport

284.776

284.776


86.000
92605

Zad.w zakr.kultury fiz. I sportu

189.000

189.000


86.000
92695

Pozostała działalność

95.776

95.776Wydatki ogółem

29.406.629

25.108.581

11.829.076

2.391.699

68.000

4.298.048

W powyższych kwotach mieszczą się środki wydzielone do dyspozycji Sołectw.

Sołectwa nie tworzą odrębnych budżetów , a wydatkowanie środków odbywa się za pośrednictwem budżetu gminy.