Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2005 rok
Rady Gminy w Czarnym Dunajcu
Nr XXIII/201/2005, z dnia 24 stycznia 2005 rokuP l a n PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW budżetu gminy
w Czarnym Dunajcu na 2005 rok


w złotych


Wyszczególnienie

Kwota

Kwota
I. D o c h o d y

29.389.805


II. W y d a t k i

29.406.629


III. Deficyt

16.824


IV. Przychody budżetu1) zaciągnięte kredyty

1.200.000


2) wolne środki na rachunku bieżącymV. Rozchody budżetu1) spłata zaciągniętych kredytów


1.042.000

2)spłata zaciągniętych pożyczek


141.176

Razem przychody i rozchody:


1.183.176


Różnica deficyt16.824