Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2005 rok
Rady Gminy w Czarnym Dunajcu
Nr XXIII/201/2005, z dnia 24 stycznia 2005 roku


DOCHODY I WYDATKI związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami


w złotych

I. D O C H O D Y

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Kwota

750Administracja publiczna

146.000


75011


Urzędy wojewódzkie

146.0002010

Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na real.zad.

Bież.z zak.adm.rząd.zlec gminom


146.000

751Urzedy nacz.org.władzy kontroli i och.prawa oraz sadownictwa


3.110


75101


Urz.nacz.org.wł.pań.kontr.i och.prawa

3.1102010

Dot.cel.otrzym.z budż.pan.na real.zad. bież.z zakr.adm.pań.zlec.gminom


3.110

754Bezp.publ. i ochrona prz.pożrowa

250


75414


Obrona cywilna

2502010

Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na real.zad. bież. z zakr.adm.rzad.zlec gminom


250

852Pomoc społeczna

2.567.730


85212


Świadczenia rodzinne oraz skł.na ubezp.emer.i rent. z ubezp. społeczneg


2.360.0002010

Dot.cel.otrzym.z budż.pań. na real.zad bież. z zakr.adm.rząd.zlec. gminom


2.360.000


85213


Skł.na ubezp.zdrowotne opłac. za osoby pob.świdcz.z pom.społecznej


15.5302010

Dot.cel.otrzym.z budz.pań.na real.zad. bież.z zakr.adm.rzadow. zlec gminom


15.530


85214


Zasiłki i pomoc w naturze

192.2002010

Dot.cel.otrzym.z budż.pań. na real.zad. bież. z zakr.adm.rząd.zlec.gminom


192.200
R a z e m dochody:

2.717.090

II. W Y D A T K I

Dział

Rozdział

Nazwa

Kwota

W tym wydatki bieżące

Wynagr.i pochodne

Majątkowe

750


Administr. Publiczna

146.000

146.000

146.00075011

Urzędy wojewódzkie

146.000

146.000

146.000


751


Urzędy nacz.org.

Władzy kont. I och.

Prawa oraz sądownict3.1103.110
75101

Urzedynacz.org.wł.pań

Kont.i ochrony prawa


3.110


3.110754


Bezp.publ.i ochrona przeciw pożarowa


250


250
75414

Obrona cywilna

250

250852


Pomoc społeczna

2.567.730

2.567.730

90.82085212

Świadczenia rodzinne oraz skł.na ubezp. emer

i rent. z ubezp.społeczn2.360.0002.360.00090.82085213

Skł.na ubezp.zdr.opłac. za osoby pob.św. z op


15.530


15.530

85214

Zasiłki i pomoc w naturze


192.200


192.200

R a z e m wydatki:

2.717.090

2.717.090

236.820
III. DOCHODY � podlegające przekazaniu do budżetu państwa


Dział

Rozdział

§

Nazwa

Kwota

750Administracja publiczna

46.400


75011


Urzędy wojewódzkie

46.4000690

Doch.budż.pań.związ.z realiz. zadań zlec. jedn.admin.terytorialnej


46.400
R a z e m:

46.400