Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2005rok
Rady Gminy w Czarnym Dunajcu
Nr XXIII/201/2005, z dnia 24 stycznia 2005 roku


DOCHODY I WYDATKI związane z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego


  1. dotacje otrzymane

  1. DOCHODY

Dział

Rozdział

Nazwa /nazwa j.s.t. � przekazującej dotację/

Kwota

600


Transport i łączność

Urząd Marszałkowski Kraków

344.810


60013

Drogi publiczne wojewódzkie

344.810

926


Kultura fizyczna i sport

Gminy uczestniczące w programie

24.085


92695

Pozostała działalność

24.085Razem:

368.895


  1. WYDATKI

Dział

Rozdział

Nazwa

Kwota razem

w tym:

bieżące

Wynagr.i poch.

Majątko-we

600


Transport i łączność

344.810344.810


60013

Drogi publ. wojewódzkie

344.810344.810

926


Kultura fizyczna i sport

24.085

24.085
92695

Pozostała działalność

24.085

24.085

Razem:

368.895

24.085

-

344.810II. dotacje udzielone

1. WYDATKI

Dział

Rozdział

Nazwa

/Nazwa jednostki otrzymującej dotację/

Kwota razem

W tym:

Bieżące

Wydatki majątkowe

600


Transport i łączność

/Powiat Nowotarski/


495.000495.000


60014

Drogi publ.powiatowe

495.000


495.000

801


Oświata i wychowanie

/Gminy- prowadzące przedszkola /

15.000

15.00080104

Przedszkola

15.000

15.000


803


Szkolnictwo wyższe

/Urząd Marszałkowski/


21.00021.000


80395

Pozostała działalność

21.000


21.000R a z e m :

531.000

15.000

516.000