Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2005 rok
Rady Gminy w Czarnym Dunajcu
Nr XXIII/201/2005, z dnia 24 stycznia 2005 roku


Wykaz ZADAŃ GOSPODARCZYCH przyjętych do realizacji w 2005 r

w złotych

Lp

Miejscowość

Zadanie

Przydzielona kwota

W tym wydatki

Majątkowe

1.

Chochołów

Ośrodek zdrowia + środki Sołectwa

159.000

41.000

200.000

200.000

2.

Ciche

Drogi powiatowe

Drogi gminne

Droga C-Dzianisz dokumen.

Remizy OSP


345.000

51.824

40.000

50.000

486.824

345.000

3.

Czarny Dunajec

Szkoła + śr.Sołectwa


Środki z dotacji PAOW-rozl.2004r

Chodnik śr.Sołectwa+ śr.ZDW

Wodociąg � śr.Sołectwa

137.000+229.000

= 366.000

314.238

449.810

100.000

1.230.048


366.000

314.238

449.810

100.000

4.

Czerwienne

Szkoła � górna, w tym: 200.000 zł pożyczka wewnętrzna, 600.000 zł kredyt

1.014.000

1.014.000

5.

Dział

Drogi gminne

81.000


6.

Koniówka

Drogi gminne

37.600


7.

Odrowąż

Drogi gminne

79.600


8.

Piekielnik

Drogi gminne

Drogi powiatowe

Szkoła

208.900

50.000

100.000

358.900


50.000

100.000

10.

Podczerwone

Drogi gminne

88.900


11.

Podszkle

Drogi gminne

Boisko sportowe

130.000

9.000

139.000
12.

Ratułów

Szkoła ( w tym kredyt 600.000zł)

Drogi gminne

Sala �Dominówka�

850.000

50.000

39.000

939.000

850.000


39.000

13.

Stare Bystre

Drogi gminne

Most do Kietów

100.000

179.000

279.000


179.000

14.

Wróblówka

Drogi gminne

91.000


15.

Załuczne

Drogi powiatowe-chodnik

Dokumantacja- sala

100.000

10.000

110.000

100.000


Zadania ogólnogminne

Remonty dróg po zimie

Komputeryzacja

Modernizacja budynków ośrodków zdrowia

Dotacja dla PWSZ N.Targ

Zakup sprzętu medycznego

Moderniz.oświetlenia ulic

Remont bud.Nr II

400.000

50.000

100.000


21.000

20.000

215.900

67.000


50.000

100.000


21.000

20.000

R a z e m:

6.008.772

4.298.048

Zbiorcze zestawienie zadań:

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa zadania

Kwota

Majątkowe

1.

010

01010

Wodociąg Czarny Dunajec

100.000

100.000


600

60013

Chodnik Czarny Dunajec

449.810

449.810

3.

600

60014

Drogi powiatowe

495.000

495.000

4.


60016

Drogi i mosty gminne

1.687.824

179.000

5.


60017

Drogi polne

560.900


6.

7.

700

70005

Modern.bud.ośrodków zdrowia

100.000

100.000

8.

750

75023

Komputeryzacja

Remont budynku Nr II

50.000

67.000

50.000

9.

754

75412

Remizy OSP

50.00011.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

801

80101

Szkoły :

Czerwienne 1

Czerwienne 2

Czarny Dunajec

J/w rozliczenie PAOW 2004 roku

Ratułów

Piekielnik

Dokumentacja �sala Ciche

Dokumentacja �sala Załuczne

2.713.838

14.600

1.014.000

366.000

314.238

850.000

100.000

30.000

25.000

2.644.238


1.014.000

366.000

314.238

850.000

100.000

19.

803

80395

Dotacja � PWSZ Nowy Targ

21.000

21.000

20.

851

85121

Zakup sprzętu medycznego

20.000

20.000
Ośrodek zdrowia Chochołów

200.000

200.000


900

90015

Modernizacja oświetlenia ulic

215.900


22.

921

92105

Sala �Dominówka� Ratułów

39.000

39.000


926

92605

Boisko sportowe Podszkle

9.000

R a z e m:

6.779.272

4.298.048

6.008.772 zł + środki wydzielone dla Sołectw (bez wydatków majątkowych i wydatków w dz.020,900 i 921) 770.500 złotych = 6.779.272 złote