Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Ogłoszenia inne

Archiwum 2011

Zapraszamy do zapoznania się z projektem uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012
2011-11-09 do 2011-11-23 // czytaj cały
Ogłoszenie

konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Dunajec, dla obszaru „Chochołów - 13"
2011-11-08 do 2011-12-06 // czytaj cały
Na podstawie art. 17 pkt l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, póz. 717 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. l ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, póz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Czarny Dunajec uchwały Nr YI/58/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Dunajec, uchwalonego uchwałą Nr YII/59/2003 Rady Gminy w Czarnym Dunajcu z dnia 30 maja 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 193, póz. 2408, z późn. zm.), dla obszaru „Chochołów - 13", położonego na terenie sołectwa Chochołów.
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
2011-11-03 do 2011-11-04 // czytaj cały
Urząd Gminy Czarny Dunajec
stanowisko pracownicze – stanowisko ds. zamówień publicznych
stanowisko urzędnicze – podinspektor/inspektor

wymiar etatu : ½ - na podstawie umowy o pracę
[1] 2 3 4 5 » następna