Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Ogłoszenia inne

Archiwum 2014

Informacja – Budowa zakładu betoniarskiego oraz zakładu do produkcji stałego biopaliwa z biomasy (pelletu), zlokalizowanego na działce ewid. nr 14770/4 w miejscowości Czarny Dunajec
2014-01-23 do 2014-02-08 // czytaj cały
INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Działając na podstawie art. 79 ust. 1, w związku z art. 33, 34 i 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. Nr 199, poz. 1227), zwanej dalej „uooś”, informuję, iż w dniu 7 czerwca 2013 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładu betoniarskiego oraz zakładu do produkcji stałego biopaliwa z biomasy (pelletu)” zlokalizowanego na działce ewid. nr 14770/4 w miejscowości Czarny Dunajec.
Zapytanie ofertowe
2014-01-03 do 2014-01-13 // czytaj cały
Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu zwraca się z zapytaniem ofertowym na pełnienie funkcji menadżera projektu w ramach zadania pn "Przebudowa istniejącej kotłowni olejowej na kotłownię biomasową w budynku remizy OSP w miejscowości Czarny Dunajec". Projekt jest współfinansowany ze środków MRPO 2007-2013. Zakres zarządzania projektem obejmuje wszelkie czynności nadzoru nad prawidłowością realizacji inwestycji zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie oraz rozliczeniem w/w projektu i kontaktami z IZ. Ofert należy składać do dnia 13.01.2014 r. O wyborze oferty decyduje najniższa cena.
Bezpłatne szkolenia z języka angielskiego
2014-01-02 do 2014-01-20 // czytaj cały
Centrum Szkoleniowe Masterlang zaprasza mieszkańców województwa małopolskiego do udziału w bezpłatnych kursach języka angielskiego w projekcie „Angielski w Małopolsce” oraz „Akademia językowa 50+”. Kursy obejmują 120 godzin zajęć na poziomie od A1 do B2. Uczestnicy szkoleń otrzymają międzynarodowe certyfikaty. Szkolenia współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
poprzednia « 1 ... 4 5 6 7 [8]