Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Obsługa geodezyjna Gminy Czarny Dunajec w roku 2006

2005-12-23 do 2005.12.23 // Oglądano: 2752 // Wstecz
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Znak sprawy: RG 7423-33/2005
Wójt Gminy Czarny Dunajec, 34-470 Czarny Dunajec ul. Piłsudskiego 2,
ogłasza przetarg nieograniczony nr 52/2005 na: "Obsługę geodezyjną Gminy Czarny Dunajec w roku 2006”
Okres realizacji zamówienia: do 31.12.2006.
Obszar realizacji: Teren Gminy Czarny Dunajec, powiat nowotarski, woj. małopolskie.
Zakres realizacji:
· Wykonywanie map dla celów projektowych ( nowy pomiar) skala 1:500 z naniesionymi granicami działek zaznaczonych na kolorowo w zakresie danego zadania i numerami działek,
· Wykonanie map do celów projektowych ( aktualizacja ) skala 1:500 z naniesionymi granicami działek zaznaczonych na kolorowo w zakresie danego zadania i numerami działek,
· Wykonywanie inwentaryzacji liniowych,
· Wykonywanie inwentaryzacji obiektowych
· Okazanie granicy w terenie,
· Tyczenie obiektów inżynierskich,
· Podział działek,
· Wykonanie wykazów zmian do założenia księgi wieczystej,
· Wykonanie wypisów i wyrysów,
· Wykonanie założenia reperu,
· Wykonanie rozgraniczenia działek,
· i innych wg załącznika 1a
Do wszystkich opracowań Zamawiający otrzymuje dane na płycie CD lub dyskietce w systemie numerycznym dgn lub c-geo.
Uprawnionym do kontaktu z oferentami w sprawach procedury przetargowej jest mgr inż. Piotr Zmarzliński tel. /018/ 26 13526 udzielający informacji w godz. 900 do 1400 , w sprawach przedmiotu przetargu mgr inż. Stanisław Klocek tel. /018/ 26 13532 udzielający informacji w godz. 900 do 1400.
Wysokość wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w sekretariacie – pokój nr 40 w terminie do dnia 09.01.2006r. do godziny 1100
Otwarcie ofert nastąpi 09.01.2006 o godz. 1200 w Urzędzie Gminy – Sala Narad II piętro.
Materiały przetargowe można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 32, lub przesyłką listowną na adres oferenta po uprzednim złożeniu wniosku.
Koszt materiałów przetargowych wynosi 10 zł.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci uprawnieni do uczestnictwa w procedurach o udzielenie zamówienia publicznego, oraz spełniający warunki zawarte w ustawie Prawo Zamówień Publicznych, jak również określone specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
Podczas oceny złożonych ofert Zamawiający będzie stosował jedyne kryterium oceny oferty – cenę – 100 %.
Termin związania ofertą – 30 dni.