Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

ZAPYTANIE OFERTOWE

2014-06-03 do 2014-06-10 // Oglądano: 1993 // Wstecz
W sprawie pełnienia funkcji ASYSTENT KOORDYNATORA DS. ORGANIZACJI w ramach projektu pn. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr” realizowanego przez Gminę Czarny Dunajec jako Partnera Wiodącego wspólnie z 12 polskimi i słowackimi partnerami w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013, Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury transgranicznej, Temat 2. Infrastruktura komunikacyjna i transportowa.

Gmina Czarny Dunajec z siedzibą Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu ul. Piłsudskiego 2 34-470 Czarny Dunajec zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie pełnienia funkcji  ASYSTENT KOORDYNATORA DS. ORGANIZACJI w ramach projektu  pn „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr”

Przedmiot zamówienia obejmuje:

ASYSTENT KOORDYNATORA DS. ORGANIZACJI

1)     merytoryczne i organizacyjne wsparcie polskich i słowackich partnerów projektu dotyczące zasad realizacji i rozliczania projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

2)     współpraca z personelem partnerów projektu, m.in. w zakresie gromadzenia, opracowywania i wymiany informacji dotyczących realizacji działań, raportowania postępu realizacji projektu, monitorowania wydatków i wskaźników,

3)     przygotowywanie i opracowywanie dla Partnera Wiodącego informacji zbiorczych dotyczących merytorycznego i finansowego postępu realizacji projektu, osiąganych wskaźników, itp. na podstawie danych zgromadzonych od partnerów projektu,

4)     systematyczne monitorowanie od strony organizacyjnej, rzeczowej i finansowej realizacji projektu i osiąganych rezultatów przez wszystkich partnerów projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, umowa partnerską, wnioskiem aplikacyjnym, budżetem i harmonogramem rzeczowo-finansowym,

5)     przygotowywanie merytorycznej oraz finansowej części Raportów cząstkowych Gminy Czarny Dunajec oraz opracowywanie w imieniu Partnerów projektu zbiorczych Raportów z postępu realizacji projektu na podstawie dostarczonych przez Partnerów certyfikatów i zatwierdzonych przez odpowiednich kontrolerów I stopnia raportów cząstkowych Partnerów projektu

6)     pośredniczenie w przekazywaniu informacji pomiędzy partnerami projektu, partnerem wiodącym oraz Instytucją Zarządzającą i Wspólnym Sekretariatem Technicznym,

Pozostałe warunki:

Termin realizacji zlecenia: od dnia podpisania Umowy na pełnienie funkcji Asystenta Koordynatora ds. organizacji do dnia zakończenia realizacji przedmiotowego projektu tj. 31.12.2014 r. z zastrzeżeniem możliwości zmiany terminu zakończenia projektu ze względu na nieprzewidziane okoliczności realizacyjne.

Płatność: na podstawie faktur/rachunków częściowych, przy czym płatność ostateczna powinna wynosić minimum 20% wartości zlecenia.

Warunki zlecenia: umowa o dzieło lub umowa zlecenia na podstawie istotnych warunków zamówienia podanych w zapytaniu ofertowym.

 

Pozostałe warunki:

Wykonawca musi wykazać, iż posiada osoby zdolne do wykonania zamówienia, które dysponują odpowiednim doświadczeniem zawodowym i wiedzą w zakresie realizacji i rozliczania projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków należy załączyć do oferty referencje z wykonania usług potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

Szczegółowa dokumentacja dotycząca ww. projektu jest dostępna w siedzibie zamawiającego tj. Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu ul. Józefa Piłsudskiego 2. 

Termin składania ofert do dnia 10.06.2014 r. godz. 14.00 na adres Urzędu Gminy Czarny Dunajec ul. Piłsudskiego 2 34-470 Czarny Dunajec lub adres mail jpiotrowski@czarny-dunajec.pl (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Czarny Dunajec)

Zapytanie prowadzone jest w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, stąd Wykonawcy nie przysługują roszczenia względem Zamawiającego, w przypadku unieważnienia zapytania bez podania przyczyn.

Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta pod warunkiem akceptacji jej wszystkich postanowień przez Wykonawcę. Niniejsze zapytanie nie jest również ofertą handlową o której mowa w kodeksie cywilnym czy też w innych przepisach właściwych.

Główne kryterium wyboru oferty to: cenaZałącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – formularz oferty

FORMULARZ OFERTOWY

DANE ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Czarny Dunajec

z siedzibą

Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu

ul. Piłsudskiego 2

34-470 Czarny Dunajec

DANE OFERENTA

Nazwa Wykonawcy składającego ofertę

Adres

Telefon kontaktowy (umożliwiający kontakt bezpośredni)

Faks

E-mail

Nr NIP

Nr REGON

OFERTA

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 03.06.2014 r. w sprawie pełnienia funkcji ASYSTENT KOORDYNATORA DS. ORGANIZACJI w ramach projektu pn. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr” realizowanej w ramach PWT PL-SK 2007-2013 oferuję należyte wykonanie zamówienia za cenę:

Cena brutto:    ……………………………………….

(słownie: ……………………………………………………………………………………..)

Cenę netto: ………………………………….…….

(słownie: …………………………………….………………….……………………..……..)

Cena zawiera podatek VAT: ……………………………………….…..(słownie) Zobowiązuję/emy się do realizacji zamówienia zgodnie z zapisami podanymi w zapytaniu ofertowym, a także w oparciu o doświadczenie zawodowe. Uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia złożenia oferty. Akceptuję istotne postanowienia opisane w zapytaniu ofertowym.

Miejsce i data                                                                                       Pieczęć i podpis Wykonawcy/ów


 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013