Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Obwieszczenie Burmistrza Makowa Podhalańskiego

2014-06-13 do 2014-06-27 // Oglądano: 1558 // Wstecz

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 10 §1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, (Dz. U. z 2000 r, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) w związku z rozpatrywaną sprawą w przedmiocie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.
Inwestycja: Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w ramach koncesji nr 30/2009/p „Jordanów” (część bloku koncesyjnego nr 432), wykonywanym metodą otworów wiertniczych o głębokości większej niż 1000 m.
Inwestor: Energia Karpaty Wschodnie Sp. z o.o., Sp. kom. ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa,

Burmistrz Makowa Podhalańskiego zawiadamia:

że w dniu 07.04.2014 r. Inwestor przedmiotowego przedsięwzięcia wycofał wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
W związku z z powyższym zawiadamia się, że w dniu 21.05.2014 wydano postanowienie znak GK.6220.11.16.2012 w sprawie podjęcia przedmiotowego postępowania, zawieszonego wcześniejszym postanowieniem. Wobec wycofania wniosku postępowanie stało się bezprzedmiotowe. Zgodnie z art. 105 ustawy kodeks postępowania administracyjnego, jeżeli postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stanie się bezprzedmiotowe, organ wydaje decyzję o umorzeniu postępowania.
Mając na uwadze powyższe informuje się strony postępowania, że przysługuje im prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania ewentualnych uwag.
W związku z powyższym informuje się, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3, II piętro, pokój nr 22 - od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, lub we właściwym miejscowo Urzędzie Gminy, w terminie 21 dni od dnia podania niniejszego obwieszczenia do wiadomości publicznej.
Po upływie tego terminu zostanie wydana stosowna decyzja.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń oraz stronach internetowych Urzędów Gmin leżących na obszarze koncesji nr 30/2009/p „Jordanów”, wg rozdzielnika znajdującego się w aktach sprawy.
Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z materiałem dowodowym i w tym przedmiocie wnieść ewentualne uwagi i wnioski w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim.