Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Gmina Cz. Dunajec - Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Czarny Dunajec na terenie gminy Czarny Dunajec (II)

2014-07-21 do 2014-07-29 // Oglądano: 2174 // Wstecz
                                             

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko”

 


Przetarg nieograniczony na świadczenie usług projektowych

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 30 000 EURO oraz poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

nazwa zamówienia:

Przygotowanie dokumentacji rozbudowy kanalizacji w aglomeracji Czarny Dunajec na terenie gminy Czarny Dunajec

Znak sprawy: RB.271.33.2014

Numer ogłoszenia u Zamawiającego: Przetarg nr 33/2014

Numer ogłoszenia w BZP:  158139 - 2014

Data umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 21/07/2014

Termin składania ofert: do 29/07/2014 do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 29/07/2014 godz. 12.00 (Sala Narad, II piętro)

Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia  

pdfSIWZ_2014-33
Dodano: 2014-07-21 12:41:59Pobrano: 763 // 0.90 MB
docZal_01_Formularz ofertowy_2014-33
Dodano: 2014-07-21 12:42:05Pobrano: 761 // 0.29 MB
docZal_02_Oswiadczenie_o_spelnienieniu_warunkow_udzialu_2014-33
Dodano: 2014-07-21 12:42:11Pobrano: 709 // 0.26 MB
docZal_03_Oswiadczenie_o_ braku_pods_do_wyklucz_art24_ust1_2014-33
Dodano: 2014-07-21 12:42:18Pobrano: 754 // 0.27 MB
docZal_04_Wykaz-uslug_2014-33
Dodano: 2014-07-21 12:42:23Pobrano: 714 // 0.25 MB
docZal_05_Wykaz-osob_2014-33
Dodano: 2014-07-21 12:42:30Pobrano: 697 // 0.26 MB
docZal_05-1_Oswiadczenie-wymagane-uprawnienia_2014-33
Dodano: 2014-07-21 12:42:34Pobrano: 688 // 0.25 MB
docZal_06_Lista_podmiotow-grupa_kapitalowa_2014-33
Dodano: 2014-07-21 12:42:39Pobrano: 705 // 0.25 MB
pdfZal_07_Projekt_umowy_2014-33
Dodano: 2014-07-21 12:42:47Pobrano: 746 // 0.43 MB
zipZal_08_PFU-czesc-1_2014-33
Dodano: 2014-07-21 12:48:55Pobrano: 769 // 22.70 MB
zipZal_08_PFU-czesc-2_2014-33
Dodano: 2014-07-21 12:58:44Pobrano: 775 // 37.02 MB
zipZal_08_PFU-czesc-3_2014-33
Dodano: 2014-07-21 13:07:25Pobrano: 743 // 35.79 MB
pdfOgloszenie_2014-33
Dodano: 2014-07-21 13:20:56Pobrano: 681 // 0.38 MB
pdfZawiadomienie o wyborze ofert
Dodano: 2014-08-01 10:20:58Pobrano: 812 // 0.26 MB
pdfInformacja o zawarciu umów
Dodano: 2014-08-25 13:02:20Pobrano: 702 // 0.25 MB