Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu fragmentów projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny Dunajec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2014-08-04 do 2014-09-30 // Oglądano: 2248 // Wstecz

Na podstawie art. 11 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z dnia 20 lipca 2010 r. Nr 130, poz. 871) oraz na podstawie uchwały Nr XL/403/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 14 września 2010 r., zmienionej uchwałą Nr VI/57/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. -  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu fragmentów projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny Dunajec, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 20.08.2014 r. do 19.09.2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Czarny Dunajec, w godzinach od 10:00 do 14:00.

Wyłożone fragmenty projektu studium będą również udostępnione w okresie wyłożenia na stronach internetowych Urzędu Gminy Czarny Dunajec: www.czarny-dunajec.pl oraz bip.malopolska.pl/ugczarnydunajec

Przedmiotem wyłożenia są wyłącznie te ustalenia projektu studium, które uległy zmianie w związku z rozpatrzeniem i uwzględnieniem przez Wójta Gminy Czarny Dunajec uwag zgłoszonych do projektu studium wyłożonego do publicznego wglądu w okresie od 27.01.2014 r. do 26.02.2014 r. Obszary, które podlegają wyłożeniu, wyróżnione są na rysunku studium pn. „Kierunki zagospodarowania przestrzennego” obwódką o kształcie okręgu w kolorze czerwonym. Ustalenia tekstowe studium podlegające wyłożeniu wyróżnione są kolorem czerwonym.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26.08.2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Czarny Dunajec, o godz. 11:00.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do wyłożonych fragmentów projektu zmiany studium.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Czarny Dunajec, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.10.2014 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), prowadzone jest postępowanie w sprawie strategicznej oceny na środowisko dotyczącej projektu ww. zmiany studium, zaś zgodnie z art. 54 ust.2, organ opracowujący projekt zmiany studium zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w tym postępowaniu.

Stosownie do art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 3 w/w ustawy informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Czarny Dunajec oraz o możliwości zgłaszania uwag, na warunkach określonych w niniejszym ogłoszeniu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Czarny Dunajec.

 

Wójt Gminy Czarny Dunajec