Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2015 ROKU

2015-03-04 do 2015-03-19 // Oglądano: 1876 // Wstecz
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 06 listopada 2014 roku w okresie od 02 lutego do 30 kwietnia 2015 roku przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa.

Do kwalifikacji wojskowej w 2015 roku wzywa się:

1. mężczyzn urodzonych w 1996 r.;

2. mężczyzn urodzonych w latach 1991-1995, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3. osoby urodzone w latach 1994 i 1995, które:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4. kobiety urodzone w latach 1991-1996, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2014/2015 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 54, poz. 321);

5. osoby, które ukończyły osiemnaście lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia cztery lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.


W ramach kwalifikacji wojskowej realizowane są następujące przedsięwzięcia:

1. przeprowadzanie badania lekarskiego i ustalanie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
2. następuje wstępne przeznaczenie do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
3. zakładana lub aktualizowana jest ewidencja wojskowa;
4. wydawane są wojskowe dokumenty osobiste;
5. prowadzona jest rekrutacja do ochotniczych form służby wojskowej.

Osoby wzywane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu

Na kwalifikację wojskową należy zabrać: dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, posiadaną dokumentację medyczną w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej, aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy oraz dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub fakt pobierania nauki.
Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób do tego zobowiązanych z konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej, ponieważ o miejscu i terminie jej przeprowadzania na danym terenie informują także rozplakatowane obwieszczenia.

Osoba, która z ważnych przyczyn (np. z powodu składania egzaminu maturalnego) nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, powinna zgłosić ten fakt do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, który wyznaczy jej inny termin stawiennictwa.


Termin stawiennictwa dla mieszkańców Gminy Czarny Dunajec został wyznaczony na:
12-19.03.2014r.

Bardzo proszę wszystkie osoby które z przyczyn obiektywnych nie będą mogły zgłosić się w wyznaczonym terminie o wcześniejszą informację. Telefon 182613541 lub osobiście pok.41, Urząd Gminy Czarny Dunajec.