Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NAJEM I DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOSCI

2011-02-28 do 2011-03-14 // Oglądano: 3129 // Wstecz


Na podstawie art.37 ust.1, oraz art. 38 ust. 1 i 2 oraz art.40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami ( jedn. tekst Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r) oraz § 3 ust. 1 i § 6 ust 1  Rozporządzenia  Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004r, Nr 207, poz. 2108 )


Wójt Gminy Czarny Dunajec ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na najem i dzierżawę niżej opisanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarny Dunajec :


  • Oznaczenie i opis nieruchomości:  Powiat: Nowy Targ, Gmina: Czarny Dunajec, Wieś: Czarny Dunajec ul. Rynek 16.  Nieruchomość stanowi część działki ewidencyjnej nr 3734/1 o powierzchni 540 m2 , zabudowana starym budynkiem szkoły podstawowej o powierzchni użytkowej 528 m2 . Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą NS1T/00057463/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Targu.

  • Zgodnie z miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego położona jest w terenie oznaczonym symbolem UCM tzn. tereny usług i zabudowy mieszkalno-usługowej. Budynek jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków.

  • Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 5.000,00 zł  netto / słownie : pięć tysięcy złotych /. Uwaga: oprócz czynszu dzierżawca będzie zobowiązany do płacenia podatku od nieruchomości z tyt. prowadzenia działalności gospodarczej  /w kwocie ok. 7.200,00 zł rocznie/.

  • Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 15-tu lat. Z projektem umowy można się zapoznać na stronie internetowej Urzędu Gminy www.czarny-dunajec.pl  lub w pokoju 32 przy ul. Piłsudskiego 2 w Czarnym Dunajcu.

  • Przetarg odbędzie się dnia 05 kwietnia 2011r w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu ul. Piłsudskiego 2 sala obrad II piętro o godz.1000. W przetargu mogą brać udział tylko osoby, które w terminie do dnia 02.04.2011r wpłacą wadium w wysokości 10.000,00 PLN słownie: dziesięć tysięcy złotych. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu  Nr 56 87920008 0000 0000 2828 0018 - BS w Czarnym Dunajcu. Za datę wpłaty wadium uznaje się datę faktycznego wpływu w/w kwoty na konto Urzędu Gminy. Osoba wpłacająca wadium to osoba /fizyczna lub prawna/, która figuruje na bankowym dowodzie wpłaty /przelewu/. Osoby licytujące w imieniu firm, współmałżonków lub osób trzecich muszą przed licytacją oprócz dokumentu tożsamości przedłożyć stosowne dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania firmy lub pełnomocnictwo.

  • Wadium może być wpłacone w gotówce lub wniesione w obligacjach Skarbu Państwa.

  • Przystąpienie do licytacji jest równoznaczne z przyjęciem warunków najmu i dzierżawy określonych w projekcie umowy. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 

  • W przypadku wygrania przetargu wadium wpłacone przez uczestnika wlicza się w poczet kwoty czynszu dzierżawnego. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez organizatora przetargu, zwrotowi - uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają. 

  • Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Czarnym Dunajcu pk.32, na stronie internetowej: www.czarny-dunajec.pl  lub pod nr telefonu: 0‑18 26-135-32.


 


Czarny Dunajec data 28.02.2011r


Wójt Gminy Czarny Dunajec


Józef Babicz


pdfProjekt umowy dzierzawy.pdf
Dodano: 2011-03-01 07:51:13Pobrano: 1783 // 0.51 MB