Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

GMINA CZARNY DUNAJEC - ROBOTY ZIEMNE I ŻWIROWE NA DROGACH GMINNYCH W ROKU 2007

2007-02-15 do 2007.02.15 // Oglądano: 2435 // Wstecz
Wójt Gminy Czarny Dunajec
ogłasza przetarg nieograniczony numer 4/2007
na roboty budowlane o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 60 tys. euro
p.n.: „Wykonanie robót ziemnych i żwirowych na drogach gminnych znajdujących się na terenie gminy Czarny Dunajec w roku 2007”.

1. Pożądany termin realizacji zamówienia: do 2007.12.31

2. Ilość zadań: 5

3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składanie ofert wariantowych

5. Kryterium oceny ofert: cena - 100%

6. Termin związania ofertą: 30 dni

7. Zamawiający wymaga wniesienie wpłaty wadium w wysokości: 15 000,00 zł (dla całości zamówienia)

8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy (art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych):

· Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

· Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie

· Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

· Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy
do dnia 2007.03.19 (poniedziałek) do godz. 11 oo

Otwarcie ofert nastąpi w sali narad Urzędu Gminy (II piętro)
dnia 2007.03.19 (poniedziałek) do godz. 12 oo

Informacji dotyczących przetargu udziela Piotr Zmarzliński
tel. 018-26-135-26 - w Urzędzie Gminy pok. 26

Opłata za materiały przetargowe wynosi: 15 zł

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać w siedzibie zamawiającego – pokój 26 (I piętro) lub bezpłatnie pobrać ze strony.

Ogłoszenie zostało umieszczone w biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych

w dniu: 2007.02.15

pdfInformacja o wyniku postępowania przetargowego 4/2007
Dodano: 2011-03-01 14:04:48Pobrano: 1039 // 0.09 MB