Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Gmina Czarny Dunajec - Projekt zmian Studium oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

2007-03-02 do 2007.03.02 // Oglądano: 2361 // Wstecz
Wójt Gminy Czarny Dunajec
ogłasza przetarg nieograniczony numer 7/2007
na świadczenie usług o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 60 tys. euro
p.n.: „Opracowanie projektów zmian Studium oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarny Dunajec”

1. Pożądany termin realizacji zamówienia: do 10 miesięcy od dnia podpisania umowy

2. Ilość zadań: 1

3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych

4. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych

5. Kryterium oceny ofert: cena - 100%

6. Termin związania ofertą: 30 dni

7. Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium

8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy (art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych):

· Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

· Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie

· Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

· Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy
do dnia 2007.03.19 (poniedziałek) do godz. 11 oo

Otwarcie ofert nastąpi w sali narad Urzędu Gminy (II piętro)
dnia 2007.03.19 (poniedziałek) do godz. 12 oo

Informacji dotyczących przetargu udziela Piotr Zmarzliński
tel. 018-26-135-26 - w Urzędzie Gminy pok. 26

Opłata za materiały przetargowe wynosi: 15 zł

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać w siedzibie zamawiającego – pokój 26 (I piętro) lub bezpłatnie pobrać ze strony.

Ogłoszenie zostało umieszczone na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych

w dniu: 2007.03.02

pdfInformacja o wyniku postępowania przetargowego 7/2007
Dodano: 2011-03-01 14:08:38Pobrano: 934 // 0.02 MB