Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Zawiadomienie - "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chochołów – kanały uzupełniające"

2015-04-10 do 2015-04-24 // Oglądano: 1616 // Wstecz
Z A W I A D O M I E N I E

 

Wójt Gminy Czarny Dunajec, działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235) - zwanej dalej „uooś”, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267) – zwanej dalej „Kpa”

zawiadamia,

że w dniu 09.04.2015 r.., na podstawie art. 63 ust. 2 i art. 87 uooś, zostało wydane postanowienie stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chochołów – kanały uzupełniające”.

Z treścią ww. postanowienia strony postępowania mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Czarny Dunajec ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa, p. 37, w godzinach pracy urzędu.

Jednocześnie, zgodnie z art. 10 § 1 Kpa zawiadamiam, iż w przedmiotowej sprawie została zgromadzona całość materiałów i dokumentów niezbędnych do wydania żądanej decyzji. W związku z powyższym informuję, że przed wydaniem przedmiotowej decyzji strony postępowania mogą zapoznać się z całością zgromadzonych akt sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma.

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. tj. z dniem 24.04.2015 r.

 

 

Z Up. WÓJTA

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska,

Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

mgr inż. Stanisław Pawłowski