Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Zawiadomienie - informacja do publicznej wiadomości - Budowa małej elektrowni wodnej przy istniejącym progu w korycie rzeki Czarny Dunajec w km 216+860 w miejscowości Czarny Dunajec

2015-04-20 do 2015-05-11 // Oglądano: 1409 // Wstecz

Działając na podstawie art. 53, w związku z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „Poś, w brzmieniu obowiązującym na dzień 14.11.2008 r., zgodnie z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),

 

WOJT GMINY CZARNY DUNEJEC informuje,

 

 iż w dniu 01.07.2008 r. w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku został umieszczony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa małej elektrowni wodnej przy istniejącym progu w korycie rzeki Czarny Dunajec w km 216+860”. Lokalizacja planowanej małej elektrowni wodnej obejmuje działki ewid. nr 2857/30, 2857/29, 123/6, 4000/39, 3795/27, 2859/1 w miejscowości Czarny Dunajec.

 

W przedmiotowej sprawie każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, pokój nr 37, w godzinach pracy urzędu, w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości, tj. do dnia 11 maja 2015 r.

 

            Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Czarny Dunajec.

            Zgodnie z art. 32 ust. 1a Poś uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

 

 

 

Z up. WÓJTA

Sekretarz Gminy

mgr Michał Jarończyk