Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Zawiadomienie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia pn. : Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chochołów – kanały uzupełniające”

2015-05-11 do 2015-05-25 // Oglądano: 1157 // Wstecz
Z A W I A D O M I E N I E

Wójt Gminy Czarny Dunajec, działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235) - zwanej dalej „uooś”, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267) – zwanej dalej „Kpa”

zawiadamia,

że w dniu 08.05.2015 r. na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 1 art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 oraz art. 87 uooś, oraz § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w związku z art. 104 i 155 Kpa -  została wydana decyzja zmieniająca decyzję Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 01.12.2014 r. znak: OŚ.6220.12.2014 stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chochołów – kanały uzupełniające” oraz stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  dla zmian wprowadzonych w pkt I-III sentencji.

Przedmiotowe zmiany dotyczącą rozszerzenia zakresu przedsięwzięcia o działki położone wzdłuż drogi gminnej o nr ewid. 7555, 7557 oraz 835/2 znajdujące się w miejscowości Koniówka. Planowana zmiana dotyczy rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej dla pięciu budynków położonych w miejscowości Chochołów, leżących wzdłuż drogi gminnej w bliskiej odległości od granicy administracyjnej w miejscowości Koniówka, których nie da się grawitacyjnie podłączyć do istniejących sieci w granicach miejscowości Chochołów. Długość projektowanej sieci to około 0,7 km.  

Od przedmiotowej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, ul. Gorzkowska 30, 33-300 Nowy Sącz za pośrednictwem Wójta Gminy Czarny Dunajec, w terminie 14 dnia od dnia ogłoszenia.

Z treścią ww. decyzji strony postępowania mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Czarny Dunajec ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa, p. 37, w godzinach pracy urzędu.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. z dniem: 25.05.2015 r.

 

 

Z up. WÓJTA

Sekretarz Gminy

mgr Michał Jarończyk