Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Obwieszczenie - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarny Dunajec w ulicy Jana Pawła II OŚ.6220.8.2015

2015-08-11 do 2015-08-25 // Oglądano: 1433 // Wstecz

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Czarny Dunajec, działając na podstawie art. 61 § 1 i 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267,
z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.),
z a w i a d a m i a,  że w dniu 03.08.2015 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie z wniosku Gminy Czarny Dunajec, działającej poprzez pełnomocnika – Pana Marka Dudka o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarny Dunajec w ulicy Jana Pawła II”.

Inwestycja polegająca na rozbudowie kanalizacji sanitarnej swoim zasięgiem obejmuje
następujące działki ewid.:
4031/11, 4068, 4301, 4683/1, 4685/1, 4686/1, 4688/1, 4689/1, 4690/1, 4690/2, 4691/1, 4691/2, 4692/1; 4692/2, 4693/2,4694/2, 4695/2, 4696/1,4699/3, 4700/2, 4701/2, 4702/1,4708/2, 4708/4, 4709/2, 4710/2, 4715/2, 4716/2, 4717/2, 4718/2, 4720/3, 4721/3, 4727/2, 4727/3, 4738/1, 4740/2, 4741/2, 4742/2, 4743/2, 4744/2, 4745/2,  4751/1,4752/1, 4755/2, 4756/1, 4756/2, 4757/2, 4759/2, 4768/2, 4769/2, 4770/2, 4771/2, 4773/1, 4774/2, 4780/2, 4781/2, 4783/2, 4784/1, 4785/1, 4786/2, 4789/2, 4792/2, 4795/2, 4797/2, 4798/1, 4800/2, 4804/1, 4805/2, 4807/2, 4811/2, 4814/1, 4813/2, 4815/2, 4818/2, 4823/2, 4824/2, 4825/2, 4829/2, 4830/2, 4836/1, 4839/2, 4842/2, 4850/2, 4851/1, 4853/2, 4854/2, 4856/1, 4857/2, 4858/2, 4867/4, 4867/5, 4866/1,4868/2, 4873/2, 4876/2, 4880/2, 4881/2, 4917/2, 4918/3, 4924/1, 4925/2, 4931/1, 4932/2, 4933/2, 4937/2, 4938/2, 4939/1, 4944/2, 4945/2, 4946/2, 4947/2, 4948/1, 4967/2, 4979/2, 4986/1, 4987/2, 4988/2, 4995/2, 4996/2, 5003/2, 5004/1, 5009/2, 5015/2, 5016/4, 5016/5, 5033/2, 5034/2, 5035/2, 5038/2, 5041/2, 5043/2, 5051/2, 5053/2, 5059/1, 5060/4, 5061/2, 5062/2, 5067/2, 5069/2, 5079/2, 5080/2, 5083/2, 5084/2, 5086/2, 5087/2, 5090/2, 5099/4, 5099/5, 5103/2, 5104/2, 5106/2, 5110/2, 5111/2, 5114/2, 5115/2, 5121/2, 5122/1, 5125/2, 5135/1, 5136/1, 5137/1, 5138/2, 5144/2, 5145/1, 5146/1, 5153/2, 5154/2, 5174/2, 5174/3, 5175/2, 5184/1, 5185, 5191/3, 5191/6, 5191/7, 5191/8, 9127/1, 10356/1, 10357/1, 10390/1, 10391/1, 10392/1, 10403/1, 10404/1, 10419/1, 10420/1, 10427/1, 10428/1, 10430/1, 10445/1 – położone w miejscowości Czarny Dunajec.

Jednocześnie, zgodnie z art. 10 § 1 Kpa informuję o uprawnieniach stron polegających
na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie do przeglądania
akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków i zastrzeżeń w Referacie Ochrony
Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa, Urzędu Gminy Czarny Dunajec,
ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, pokój nr 37, w godzinach pracy urzędu.

Ponadto informuję, iż pismem z dnia 10.08.2015 r. znak: OŚ.6220.8.2015 Wójt Gminy
Czarny Dunajec zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu z prośbą o wydanie opinii
co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej
inwestycji oraz zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko w przypadku uznania potrzeby
przeprowadzenia oceny.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, wywieszono w dniach: 11.08.2015 r. – 25.08.2015 r.

 

 

 

Z up. WÓJTA
Sekretarz Gminy                                                                                                                                                                                                                            
mgr Michał Jarończyk