Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY AUDYTOR WEWNĘTRZNY

2015-08-25 do 2015-09-04 // Oglądano: 2804 // Wstecz

URZĄD GMINY W  CZARNYM  DUNAJCU, UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 2,
34-470 CZARNY DUNAJEC

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

nazwa stanowiska pracy

 

  1. Wymagania niezbędne (konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku):

1)      Złożenie wymaganych dokumentów (z wyłączeniem dodatkowych).

2)      Spełnienie warunków określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych, zgodnie z którymi audytorem wewnętrznym może być osoba, która:

a)      ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

b)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

c)      nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

d)      posiada wyższe wykształcenie;

e)      posiada następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego:

Ø    jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub

Ø    złożyła, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub

Ø    uprawnienia biegłego rewidenta, lub

Ø    dwuletnią praktykę (w rozumieniu ww. ustawy) w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych

3)      Co najmniej 1- roczny staż pracy na stanowisku audytora wewnętrznego
w jednostkach sektora finansów publicznych.

4)      Uzyskanie 40% wszystkich punktów możliwych do uzyskania z testu
oraz uzyskanie 40% wszystkich punktów możliwych do uzyskania z rozmowy kwalifikacyjnej. Do prawidłowego wypełnienia testu oraz udzielenia prawidłowych odpowiedzi w rozmowie kwalifikacyjnej wymagana jest znajomość oraz podstawowe umiejętności stosowania obowiązujących przepisów: Konstytucja RP, ustawa o samorządzie terytorialnym, kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o finansach publicznych, rozporządzenie w sprawie audytu.

5)      Obsługa Komputera – znajomość pakietu MS Office, obsługa Internetu.

2.      Wymagania dodatkowe (nie są konieczne do spełnienia, jednak wpływają na wynik naboru):

1)      Ukończenie kursów, szkoleń, itp. z zakresu audytu, kontroli w administracji publicznej, finansów publicznych.

2)      Ukończenie studiów/ studiów podyplomowych, których tematyka obejmuje zagadnienia wymienione w pkt 1.

3)      Uzyskanie jak największej ilości punktów możliwych do uzyskania z testu
oraz z rozmowy kwalifikacyjnej.

3.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)      Przeprowadzanie zadań audytowych w Urzędzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych   Gminy, w tym:

a)      przeprowadzanie analizy ryzyka jako podstawy do planu audytu

b)      opracowywanie w terminie określonym w ustawie planu audytu na następny rok i przedstawianie do zatwierdzenia przez Wójta Gminy

c)      opracowywanie programu zadania audytowego

d)      prowadzenie zgodnie z określonymi procedurami czynności audytowych

e)      dokumentowanie czynności audytowych

f)       prowadzenie „akt bieżących” audytu zgodnie z przepisami z tego zakresu

g)      prowadzenie „akt stałych” audytu

h)      sporządzanie sprawozdań z zadań audytowych

i)        przedstawianie wyników zadania audytowego Wójtowi Gminy 

j)        wykonywanie  czynności doradczych na wniosek Wójta lub z własnej inicjatywy w zakresie uzgodnionym z Wójtem

k)     przeprowadzanie czynności sprawdzających wynikających z planu audytu

l)        sporządzanie w terminie określonym w ustawie sprawozdań z wykonania planu audytu za rok poprzedni

2)      Opracowywanie i aktualizowanie procedur przeprowadzania audytu zgodnie
z przepisami prawa.

a)      aktualizowanie procedur przeprowadzania audytu wynikające z wejścia w życie nowych przepisów

b)      przeprowadzanie samooceny funkcjonowania audytu wewnętrznego.

3)      Przygotowanie i przekazywanie do archiwum zakładowego akt spraw prowadzonych na zajmowanym stanowisku pracy ( dokumentacja archiwalna i nie-archiwalna ).

4)      Na polecenie Wójta - uczestniczenie w Sesjach Rady Gminy oraz udzielanie Radzie Gminy wyjaśnień prawnych, interpretacji  i informacji.

 

  1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a)     praca w wymiarze ½ etatu , średnio 20 godz. tygodniowo.

b)     okres zatrudnienia: 6 miesięcy – z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem, (zakłada się przedłużenie umowy na czas określony lub nieokreślony w przypadku prawidłowej realizacji zadań na stanowisku)

c)     praca w ustalonych godzinach od poniedziałku do piątku (wg stanu na dzień ogłoszenia  naboru na wolne stanowisko urzędnicze),

d)     wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1786 z późn. zm.) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Czarny Dunajec,

e)     wynagrodzenie wypłacane 26 dnia każdego miesiąca,

f)       praca przy komputerze,

g)     praca częściowo poza Urzędem Gminy.

5.      Wymagane dokumenty:

1)      życiorys (CV),

2)      list motywacyjny,

3)      oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)      kopia lub odpis dokumentu poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/,

5)      dokumenty poświadczające staż pracy /kopia świadectwa pracy, kopia zaświadczenia o odbytym stażu./

6)      kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z ustawowego uprawnienia pierwszeństwa
w zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej (art.. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych),

dodatkowe:

7)      ew. inne dokumenty potwierdzające ukończenie studiów podyplomowych kursów, szkoleń itp., określonych w pkt 2 ppkt 1 i 2.

 

  1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wynosi mniej niż 6%.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy, pocztą elektroniczną na adres gmina@czarny-dunajec.pl - w przypadku posiadanych uprawnień
do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Urzędu (jednostki) z dopiskiem Dotyczy naboru na stanowisko audytora wewnętrznego w terminie do dnia 4 września 2015 r.. do godz. 14:30.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu (jednostki) po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / www.bip.pl / oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zmian.), oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r  poz. 1202 z późn. zmianami)”.