Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

OŚ.6220.8.2015. Obwieszczenie o postanowieniu - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarny Dunajec w ulicy Jana Pawła II

2015-08-31 do 2015-09-14 // Oglądano: 1337 // Wstecz
O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Czarny Dunajec, działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.) - zwanej dalej „uooś”, w związku z art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.) – zwanej dalej „Kpa”
zawiadamia,że w dniu 28.08.2015 r., na podstawie
art. 63 ust. 2 uooś, zostało wydane postanowienie stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarny Dunajec w ulicy Jana Pawła II”. 

Z treścią ww. postanowienia strony postępowania mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Czarny Dunajec ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa, p. 37, w godzinach pracy urzędu.

Jednocześnie, zgodnie z art. 10 § 1 Kpa zawiadamiam, iż w przedmiotowej sprawie została zgromadzona całość materiałów i dokumentów niezbędnych do wydania żądanej decyzji.
W związku z powyższym informuję, że przed wydaniem przedmiotowej decyzji strony postępowania mogą zapoznać się z całością zgromadzonych akt sprawy, wypowiedzieć
się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma.


Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, wywieszono w dniach: 31.08.2015 r. – 14.09.2015 r.


  WÓJT
Józef Babicz