Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

OŚ.6220.1.2015. Informacja do publicznej wiadomości. Postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Czarny Dunajec

2015-10-30 do 2015-11-20 // Oglądano: 1201 // Wstecz

Działając na podstawie art. 79 ust. 1, w związku z art. 33, 34 i 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.), zwanej dalej „uooś”, informuję, iż w dniu 20.01.2015 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Czarny Dunajec”. Inwestycja zlokalizowana jest na działkach ewid. nr 4119/5, 4119/8, 4030/41, 4031/7, 4031/10 i 4030/2 położonych w miejscowości Czarny Dunajec.

Przedmiotowe przedsięwzięcia zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 uooś organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Czarny Dunajec. Postanowieniem z dnia 06.03.2015 r., znak: OŚ.6220.1.2015 tut. organ stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz określił zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko.

W przedmiotowej sprawie każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, pokój nr 37, w godzinach pracy urzędu, w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości, tj. do dnia 20.11.2015 r. (wywieszono w dniu: 30.10.2015 r.).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Czarny Dunajec. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

 Uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.


 

Z up. WÓJTA
Sekretarz Gminy
mgr Michał Jarończyk