Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - REFERENT

2016-02-29 do 2016-03-10 // Oglądano: 2482 // Wstecz

  DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

 W CZARNYM DUNAJCU 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY

 REFERENT

 

I.                   Wymagania niezbędne (konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku):

1)      Złożenie wymaganych dokumentów (z wyłączeniem dodatkowych).

2)      Jest obywatelem polskim z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.

3)      Wykształcenie wyższe lub ukończenie szkoły policealnej.

4)      Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

5)      Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6)      Nieposzlakowana opinia;

7)      Biegła znajomość obsługi komputera w zakresie niezbędnym na zajmowanym stanowisku (pakiet MS Office oraz Windows )

8)      Posiada podstawy znajomości ustawy:

- o świadczeniach rodzinnych (obowiązującą po 01-01-2016 r.)

- kodeksu postępowania administracyjnego

- ustawę o pomocy państwa w wychowaniu dzieci „Rodzina 500 Plus”

9)  Staż w jednostkach samorządowych minimum 8 m-cy.

10) Kandydat winien jest uzyskać co najmniej 40% możliwych do uzyskania punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.

II.                Wymagania dodatkowe (nie są konieczne do spełnienia, jednak wpływają na wynik naboru):

a)  ukończenie kursów, szkoleń itp. z zakresu w/w ustaw

b) uzyskanie jak największej ilości punktów możliwych do uzyskania z rozmowy kwalifikacyjnej

 

III.             Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)      Przyjmowanie wniosków i prowadzenie postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego.

2)      Sporządzanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczenia wychowawczego.

3)      Planowanie i wykonanie budżetu w w/w zakresie.

4)      Obsługa programu IZYDA do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczenia wychowawczego „Rodzina 500 Plus”.

5)      Sporządzanie sprawozdań rzeczowo – finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.

6)      Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

7)      Załatwianie interesantów i innych spraw wynikających z pełnienia obowiązków pracownika na stanowisku referenta.

 

IV.              Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1)      Praca na pełny etat, w wymiarze 8 godz. na dobę, średnio 40 godz. tygodniowo

2)      Miejsce pracy: praca w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu,

3)      Praca w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku (wg stanu na dzień ogłoszenia  naboru na wolne stanowisko urzędnicze),

4)      Wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1786 z późn. zm.) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu,

5)      Wynagrodzenie wypłacane 26 dnia każdego miesiąca,

6)      Praca przy komputerze.

    V.      Wymagane dokumenty:

a)      życiorys (CV),

b)      list motywacyjny,

c)      oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  lub umyślne przestępstwo  skarbowe,

d)      oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych

e)      dokument poświadczający wykształcenie / dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/

f)        dokumenty poświadczające staż pracy /kopia świadectwa pracy, kopia zaświadczenia o odbytym stażu/ jeżeli kandydat był wcześniej zatrudniony/ ,

g)       kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z ustawowego uprawnienia pierwszeństwa w zatrudnieniu
 osoby niepełnosprawnej  (art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  o  pracownikach samorządowych),

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wynosi mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu (do Głównego księgowego GOPS) lub pocztą na adres:                               

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu         
            ul. Józefa Piłsudskiego 4                                     
            34-470 Czarny Dunajec

z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko referent  ds. realizacji programu „Rodzina   500 Plus” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu w terminie do dnia 10 marca 2016r. do godz. 15:00.

Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku dokumentów aplikacyjnych przesłanych pocztą, za datę złożenia oferty przyjmuje się datę doręczenia przesyłki do GOPS w Czarnym Dunajcu.

W dokumentach aplikacyjnych proszę podać numer telefonu do kontaktu.

Osoby, które spełnią wymogi formalne o terminie rozmowy kwalifikacyjnej będą poinformowani pisemnie lub telefonicznie.

Przewidywany termin zawarcia umowy o pracę od 01 kwiecień 2016r.

Dodatkowych informacji o naborze udziela p. Danuta Hudyka pod nr telefonu 18-26-135-49

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czarny Dunajec oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu ul. Józefa Piłsudskiego 4, 34-470 Czarny Dunajec.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV(z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zmian.), oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r  poz. 1202 z późn. zmianami)”.

Czarny Dunajec, 29-02-2016r.

 

 

Dyrektor

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Czarnym Dunajcu

mgr Andrzej Cholewa