Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Gmina Czarny Dunajec - Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2008/2009

2008-09-16 do 2008-09-16 // Oglądano: 2538 // Wstecz

Wójt Gminy Czarny Dunajec
ogłasza przetarg nieograniczony numer 38/2008
na świadczenie usług o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14 tys. € i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

p.n.: „Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Czarny Dunajec w sezonie zimowym 2008/2009”

1.      Pożądany termin realizacji zamówienia: do 2009.04.30

2.      Ilość zadań: 15

3.      Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

4.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składanie ofert wariantowych

5.      Kryterium oceny ofert: cena - 100%

6.      Termin związania ofertą: 30 dni

7.      Zamawiający wymaga wniesienia wpłaty wadium w wysokości: 5 250,00 złotych dla całości zamówienia. (Wysokość wpłaty wadium w przypadku złożenia oferty częściowej oraz formę wpłaty wadium należy przyjąć zgodnie z pkt. 14 SIWZ)

8.      Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej

9.      Zamawiający nie zamierza przeprowadzać wyboru ofert przy użyciu aukcji elektronicznej

10.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy (art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych):

·       Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

·       Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie

·       Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

·       Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy, ul. Piłsudskiego 2, 34-470 Cz. Dunajec
do 
dnia 2008.10.01 (środa) do godz. 11 oo

Otwarcie ofert nastąpi w sali narad Urzędu Gminy (II piętro)
dnia 
2008.10.01 (środa) do godz. 12 oo

Informacje dotyczące przetargu:
 tel. 
018-26-135-26 - w Urzędzie Gminy pok. 26

Opłata za materiały przetargowe wynosi: 20 zł

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać w siedzibie zamawiającego – pokój 26 (I piętro) lub bezpłatnie pobrać ze strony.

Ogłoszenie zostało umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

w dniu: 2008.09.16


pdfWynik 38-2008
Dodano: 2011-03-07 10:15:57Pobrano: 1088 // 0.04 MB