Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa dróg gminnych nr K360175 i nr K360176 w miejscowości Odrowąż

2016-10-12 do 2016-10-26 // Oglądano: 1361 // Wstecz

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zmianami) – zwanej dalej „Kpa”, Wójt Gminy Czarny Dunajec, zawiadamia, że w dniu 10.10.2016 r., na podstawie art. 73 ust. 1 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. oudostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 353) – zwanej dalej „uooś”, zostało wszczęte postępowanie wsprawie z wniosku Gminy Czarny Dunajec, owydanie decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa dróg gminnych nr K360175 i nr K360176 w miejscowości Odrowąż”.

Inwestycja zlokalizowana jest na działkach ewid. nr 162/4, 190/5, 506/33, 275/6, 277/27, 420, 730/2, 730/11, 5037, 5039, 5047, 5050, 5077/1, 724/1, 724/3, 724/2, 159, 157, 149, 146, 145/2, 145/1, 364/4, 364/3, 364/2, 364/1, 353/6, 353/5, 353/1, 353/2, 353/3, 353/4, 418/5, 506/1, 506/14, 423/6, 423/9, 497/7, 423/5, 423/7, 423/10, 497/4, 423/8, 431, 497/3, 497/5, 497/6, 497/8, 497/9, 497/10, 497/11, 506/8, 506/2, 506/4, 506/9, 506/5, 506/7, 506/10, 506/11, 511 położonych w miejscowości Odrowąż.

W związku z tym, że liczba stron w przedmiotowym postępowaniu przekracza 20, do niniejszego postępowania zastosowanie będą miały przepisy art. 74 ust. 3 uooś i art. 49 Kpa – strony postępowania o decyzjach czy innych czynnościach organu będą zawiadamiane poprzez publiczne ogłoszenie.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa informuję o uprawnieniach stron polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków izastrzeżeń w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, pokój nr 37, w godzinach pracy urzędu.

Ponadto informuję, iż pismem z dnia 11.10.2016 r. znak: OŚ.6220.22.2016 Wójt Gminy Czarny Dunajec zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wKrakowie z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji oraz zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko w przypadku uznania potrzeby przeprowadzenia oceny.

Doręczenie uważa się za dokonane, po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z up. WÓJTA

Sekretarz Gminy

mgr Michał Jarończyk